22.09.2017

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programını Açıkladı!

2014 yılında Sanayi Bakanlığı tarafından verilen TEKNOYATIRIM - Teknolojik Ürün Yatırımı Destek Programı, KOSGEB tarafından sadece Yüksek ve Orta Yüksek Teknolojili alanlarda faaliyet gösteren KOBİ ölçeğindeki firmalara sağlanmak üzere yeniden açılmıştır.

Yüksek ve Orta Yüksek Teknolojili Faaliyet Alanlarına (Öncelikli Teknoloji Alanları) buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Destek programı daha önce de olduğu gibi Yatırım Dönemi (En fazla 36 ay) ve İşletme Dönemi (En fazla 12 ay) olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır.

Yatırım Dönemi'nde; Makine, teçhizat, kalıp, yazılım, personel, üretim hattı tasarımı, eğitim, danışmanlık ve kira giderleri desteklenecektir.

İşletme Dönemi'nde ise; personel ve enerji giderleri desteklenecektir.

 

Programdan yararlanma koşulu olarak aşağıdaki şartlar belirlenmiştir:

 • Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda (Yüksek ve Orta Yüksek Teknolojili Sektörler) belirlenen alanlarda yer alan;

 • KOSGEB, TÜBİTAK ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, (son 5 yıl içerisinde)

 • Yurt dışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, (son 5 yıl içerisinde)

 • Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, 

 • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, (son 5 yıl içerisinde)

 • Patent belgesi ile koruma altına alınan, (son 5 yıl içerisinde)

 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan, (son 5 yıl içerisinde)

 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan, (belge tarihi geçeri olmalıdır.)

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır. 

Başvuruda bulunacak işletmelerin, program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması şartı aranır.

 

Program kapsamında sağlanacak desteklerin üst limit ve oranları:

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olmak üzere toplam 5.000.000 (beş milyon) TL’dir.

 • Makine-teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri için mikro işletmelere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli, küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise %60 (altmış) geri ödemesiz, %40 (kırk) geri ödemeli destek sağlanır.

 • Makine-teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri haricindeki giderler için geri ödemesiz olmak üzere mikro işletmelere %70 (yetmiş), küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise %60 (altmış) destek sağlanır.

 • Yatırım proje konusu Teknolojik Ürünün yüksek teknoloji düzeyinde olması halinde geri ödemesiz destek oranlarına % 5 (beş) ilave edilir.

 • Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın; yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

Ayrıca,

 • Yatırım projesinin geri ödemeli destek kapsamında KOSGEB tarafından talep edilen Banka Teminat Mektubu veya Kefalet Mektubu için ödenen teminat giderlerine %100 oranında geri ödemesiz destek verilir.

 • Program kapsamında, gayrimenkul alımı, bina inşaatı, tefrişatı, taşıt aracı alımı ve kiralaması, yatırım projesi ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

 • Destek kapsamında alınacak makine-teçhizat ve kalıbın yeni olma şartı aranır. Ancak daha önceden ithal edilmiş makine-teçhizat, ithal edildiği tarihte yeni olması şartıyla, yatırım projesi başvuru tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında ise destek kapsamında değerlendirilir.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE