02.01.2018

Ankara Kalkınma Ajansı'nın 2018 yılı Mali Destek Programları açıklanmıştır!

"İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme" ve "Yeni Ürün Ticarileştirme" başlıklı iki alt programda açılan bu yıl desteklerine ilişkin detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

İLERİ TEKNOLOJİLİ ÜRÜN TİCARİLEŞTİRME MALİ DESTEK PROGRAMI

 

Amaç: İleri teknolojili ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik olarak işletmelerin ve bu işletmelere hizmet veren kuruluşların (TGB, TTO, kuluçka merkezi vb.) desteklenmesi ile Ankara’da girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin güçlendirilmesi 

 

İleri Teknolojili Ürün: Standart Uluslararası Ticaret Sınıflandırması (SITC) Revize 4 kodlarına göre Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından tanımlanan “Bilgisayar ve büro makineleri, eczacılık ürünleri, elektrikli makineler, elektronik, hava taşıtları, kimyasallar, makine, medikal-optik-ölçüm aletleri ve savaş araçları, silah ve mühimmat” sektörlerinde yapılan üretimleri kapsamaktadır. (Liste ekte sunulmuştur.)

 

İleri teknolojili ürüne ait başvuru yapan kuruluşun teknoloji hazırlık seviyesi en az TRL-6: Teknolojinin gerçeğe yakın ortamda demonstrasyonu seviyesinde olmalıdır. Teknoloji Hazırlık Seviyeleri'ne ilişkin açıklama ekte sunulmuştur.

 

 • Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000,00-TL (OnmilyonTürkLirası)’dir. 

 • Ajansın proje destek tutarı asgari 25.000,00-TL (YirmibeşbinTürkLirası), azami 500.000,00-TL (BeşyüzbinTürkLirası)’dir. 

 • Proje başvurusunda Ajanstan talep edilecek proje destek tutarı proje toplam uygun maliyetinin % 25’inden az; % 50’sinden fazla olamaz.

 

Kurum ve/veya kuruluşun yasal statüsüne ilişkin kriterler: 

 • Proje faaliyetinin, proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, 

 • Ajansın faaliyet gösterdiği Ankara’da kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin Ankara’da bulunması

 • Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce kurulmuş (Kuruluş tarihi 09.03.2013'ten sonra olan firmalar) ve teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler

 

Proje süresi: en az 6 - en fazla 18

 

Örnek Proje Konuları:

 • İşletmelerin AR-GE sonucunda geliştirdiği, prototipi hazır olan ürünlerinin seri üretime geçirilmesi için kapasite artırma faaliyetlerini içeren projeler 

 • İleri teknolojili ürünlerin tasarım, markalaşma, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini içeren projeler 

 • İleri teknolojili ürün üretimi yapacak/yapan firmaların pazara giriş yapmak, ihracata başlamak veya ihracatı geliştirmek üzere gerekli belgeleri (ISO ve TSE standartları, CE işareti alımı hizmetleri, marka tescili işlemleri vb.) sağlamasına yönelik faaliyetler içeren projeler 

 • İleri teknolojili ürün için ulusal ve/veya uluslararası akreditasyonları sağlamaya yönelik faaliyetler içeren projeler

 

Desteklenen maliyetler: 

a. Projede görevlendirilen proje koordinatörü, muhasebeci ve teknik personelin net maaşları (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve başvuru sahibi ile ortaklarının mevcut durumda verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır). Başvuru sahibinin üniversite olması halinde projede görevlendirilen proje koordinatörü, muhasebeci ve teknik personelin brüt maaşları 

b. Yolculuk ve gündelik giderleri

c. Yeni ekipman satın alma maliyetleri 

d. Hizmet satın alma maliyetleri 

e. Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.) 

f. Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen destek tutarının %30’unu geçmemek koşuluyla, küçük ölçekli yapım işleri 

g. Denetim maliyetleri

h. Görünürlük maliyetleri 

i. Sarf malzemesi maliyetleri

 

İnternet Üzerinden (KAYS) Son Başvuru Tarihi: 09.03.2018 Saati:23.50 Taahhütname Son Tarihi1: 16.03.2018 Saati: 17:00

 

YEREL ÜRÜN TİCARİLEŞTİRME MALİ DESTEK PROGRAMI 

 

Amaç: Ankara’nın marka değeri taşıyan ya da ticarileşme potansiyeli olan yerel ürünlerinin ticari ürünlere dönüştürülmesi, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde standardizasyonunun sağlanması, güçlü bir marka ve ticarileşme altyapısının oluşturulması.

 

Öncelik 1: Yerel ürünlerin üretiminde yenilikçi uygulamalar 

Öncelik 2: Yerel ürünlerin markalaşmasında, ticarileştirilmesinde ve pazarlanmasında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi

 

 • Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000,00-TL (BeşmilyonTürkLirası)’dir. 

 • Ajans destek tutarı asgari 25.000,00-TL (YirmibeşbinTürkLirası), azami 500.000,00-TL (BeşyüzbinTürkLirası)’dir. 

 • Proje başvurusunda Ajanstan talep edilecek proje destek tutarı proje toplam uygun maliyetinin %25’inden az; %50’sinden fazla olamaz.

 

Kurum ve/veya kuruluşun yasal statüsüne ilişkin kriterler: 

 

· Proje faaliyetinin, proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, 

· Ajansın faaliyet gösterdiği Ankara’da kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin Ankara’da bulunması

 

Proje süresi, en az 6 ay olmak üzere en fazla 18 ay olup

Öncelik 1 Örnek Proje Konuları 

 • Yerel ürünlere katma değer kazandıracak paketleme, etiketleme, depolama ve nakliye süreçlerinin iyileştirilmesi için yenilikçi teknikler uygulamak üzere geliştirilen projeler 

 • Tarım ürünlerinin (gıda ve gıda olmayan) ulusal/uluslararası kalite standardının sağlanması ile gıda güvenliği sistemlerinin kurulumuna yönelik projeler 

 • Yenilikçi ürün geliştirilmesi ve tasarım ürünlerinin üretilmesine yönelik projeler 

 • Dokumacılık, halıcılık, bakırcılık ve demir işlemeciliği gibi geleneksel sanatları yenilikçi teknikler ile buluşturan uygulamalara yönelik projeler 

 • Yerel ürünlerin gıda sanayi haricinde kozmetik ve sağlık gibi sektörlerde endüstriyel kullanım alanlarının geliştirilmesine yönelik projeler 

 • Yenilikçi süreçleri geliştiren makine ekipman alımına yönelik projeler

 

Öncelik 2 Örnek Proje Konuları 

 • Yerel ürünleri ticarileştirmeye yönelik olarak pazarlama araçlarının çeşitlendirilmesi ile ihracatın arttırılması faaliyetlerini içeren projeler 

 • Yerel ürünlerde e-iş ve e-ticaret uygulamalarını destekleyici platformlara destek verilmesi gibi, üreticilerin/girişimcilerin kendi aralarında işbirliğini geliştirmeye yönelik projeler 

 • Üretim ve markalaşma gibi faaliyetlere yönelik ulusal veya uluslararası sertifika ve akreditasyon belgelerinin alınmasına yönelik projeler (Eco-Labelling, CE, OHSAS 18001, AQAP, HACCP vb.) 

 • Markalaşmada işbirliklerinin geliştirilmesine, kümelenmenin sağlanmasına, kamu-özel sektör, sivil toplum kuruluşu ve üniversite işbirliklerinin sağlanmasına yönelik faaliyetler içeren projeler 

 • Yerel ürünlerin turizm değerine dönüştürülmesine yönelik projeler 

 • Gıda güvenliği (ulusal gıda kodeksi vb. mevzuat kapsamındaki) kriterlerini sağlamalarına yönelik projeler 

 • Yerel ürün üreticileri ile sanayi işletmelerini entegre edecek yapıların desteklenmesine yönelik projeler 

 • Yerel ürünlerin uluslararası tanınırlığını artırmaya yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini içeren projeler 

 • Yerel el sanatlarını geliştirmeye yönelik tasarım eğitimlerini içeren projeler 

 • Tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütmek üzere, yabancı dilde web sitesi ve tanıtım platformu oluşturma faaliyetleri içeren projeler

 

İnternet Üzerinden (KAYS) Son Başvuru Tarihi: 16.03.2018 Saati: 23:50

Taahhütname 1 Son Tarihi: 23.03.2018 Saati: 17:00

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE