AR-GE MERKEZLERİ​

 

​Ar-Ge Merkezi, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve ulaşım araçları ile ilgili imalat sınıfları dışında kalan tüm alanlar için en az 15 tam zamana eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

 

Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 5746 sayılı Kanun;

 • Teknolojik bilgi üretilmesini,

 • Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını,

 • Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini,

 • Teknolojik bilginin ticarileştirilmesini,

 • Ar-Ge‘ye yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını,

 • Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasının sağlanmasını ve teşvik etmeyi kapsar.

 

Vergi ve sigorta primi teşviki olarak destek sağlanan unsurlar:

 

1. Ar-Ge indirimi

 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.

 • Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Harcamalar;

 • İlk Madde ve Malzeme Giderleri:

 • Amortismanlar

 • Personel Giderler

 • Genel Giderler

 • Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

 • Vergi, Resim ve Harçlar

 

2. Gelir vergisi stopajı teşviki

 • Lisans: %80

 • Yüksek lisans: %90

 • Doktora: %95

 • Temel Bilimler alanlarında (Matematik, fizik, kimya, biyoloji) lisans derecesine sahip olanlar: %90

 • Temel Bilimler alanlarında (Matematik, fizik, kimya, biyoloji) yüksek lisans derecesine sahip olanlar: %95

 

3. Sigorta primi desteği

 • Ar-Ge ve tasarım personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

 

4. Damga vergisi istisnası

 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

 

5. Gümrük Vergisi İstisnası

 • Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

 

BAŞVURU SÜRECİ:

 

Ar-Ge Merkezi başvurusunda aranan şartlar:

 

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde fiilen çalışan personel sayısı dikkate alınmaksızın, Ar-Ge merkezlerinde 15 eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,

 • Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,

 • Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,

 • Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,

 • Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,

 • Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,

 • Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulmak üzere Ar-Ge Merkezi başvurusunun hazırlanması:

 

 • Ar-Ge Merkezi başvuru koşulları, mevzuatı ve şartları ile ilgili firma temsilcilerinin bilgilendirilmesi,

 • Ar-Ge Merkezi Başvuru formunun hazırlanması,

 • Şirketin organizasyonel yapılanmasının Ar-Ge merkezi için uygun hale getirilmesi,

 • Ar-Ge yapılanmasının kurgulanması,

 • Ar-Ge politikaları ve stratejilerinin belirlenmesi,

 • Ar-Ge personeli, altyapıları ve projelerinin belirlenmesi,

 • Fiziksel kontrol sistemlerinin tanımlanması,

 • Mali kontrol ve muhasebe sistemlerinin tanımlanması,

 • Değerlendirme ziyaretlerine eşlik edilmesi.

 

Temel kriterleri sağlayan kuruluşlar, yetkilendirme başvurusunu gerçekleştirir.

 

Yetkilendirmenin tamamlanmasının ardından, elektronik olarak oluşturulan başvuru dosyası Bakanlığa sunularak başvuru tamamlanır.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

 

 • Projeler, Ön Değerlendirmeden geçtikten sonra Değerlendirme ve Denetim Komisyonu, Ar-Ge merkezi başvurusunu ve denetim dosyasını yerinde incelemek üzere ilgili teknolojik alanda uzmanlık ve deneyimi olan akademisyenler görevlendirir.

 • Akademisyenler, Ar-Ge merkezi başvurusunu dosya üzerinde ve yerinde inceleyerek raporlarını Değerlendirme ve Denetim Komisyonuna sunarlar.

 • Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından değerlendirilen raporlar sonucu başvurusu uygun bulunan işletme belgenin düzenlendiği tarihten itibaren destek ve teşviklerden yararlanabilir.

 

Denetleme sonucunun uygun olması durumunda Ar-Ge Merkezi belgesinin süresi uzatılırken, uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda Ar-Ge Merkezi belgeleri iptal edilir.

YÜRÜTME SÜREÇLERİ (HEDEF ARGE DESTEKLERİ)

 

TEKNİK YÜRÜTME HİZMETLERİ

 1. Devam eden Ar-Ge Projelerinde görev alan personellerin dağılımı, adam-ay dağılımlarının yapılması ve takip edilmesi,

 2. Yeni eklenecek projelerin Ar-Ge niteliğinin değerlendirilmesi, uygun projelerin proje bilgi dokümanlarının proje yürütücüleri ile birlikte hazırlanması ve Bakanlık sistemine eklenmesi,

 3. Ar-Ge personelinin Ar-Ge merkezi dışında geçireceği görev ve yüksek lisans/doktora sürelerinin Ar-Ge sürelerine dahil edilmesi sürecinin kontrolü,

 4. Projeler, personel, alet teçhizat ve diğer varlıklarla ilgili değişikliklerin Sanayi Bakanlığı Ar-Ge Merkezi sistemine düzenli olarak yüklenmesi,

 5. Sanayi Bakanlığı’na yapılması gereken bildirimlerin ve revizyonların koordine edilmesi,

 6. Aylık ziyaretlerle kayıtların, uygulamaların ve işleyişin kontrolü,

 7. Yıllık Ar-Ge Merkezi raporunun hazırlanması ve Sanayi Bakanlığı sistemine yüklenmesi

 

MALİ YÜRÜTME HİZMETLERİ

 1. Muhasebe biriminin 5746 sayılı kanun çerçevesinde teşviklerden doğru faydalanması için yönlendirilmesi,

 2. Kayıt kontrol ve proje takip sistemi sonucu toplanan Ar-Ge merkezi çalışma saatleri ve proje çalışma raporlarına göre bordro oluşturma yönteminin ve oluşturulan bordroların kontrol edilmesi,

 3. Hazırlanan Muhtasar ve SGK tahakkuklarının ve kurumlara yapılacak bildirimlerin yönlendirilmesi,

 4. Ar-Ge gideri muhasebeleştirme yöntemlerinin kontrolü ve giderlerin Ar-Ge gideri olup olmadığı hakkında yönlendirmenin yapılması

 

AYLIK AR-GE MERKEZİ YÖNETİCİ RAPORLARI

İdame süreçleri boyunca;

 •        Projelerin durumu,

 •        Personel durumu,

 •        Proje-Personel Dağılımı,

 •        Sanayi Bakanlığı tarafından verilen ödevlerin durumu,

 •        Ar-Ge giderlerinin muhasebeleşmesi

ile ilgili bir önceki ay gelinen durumları özetleyen Yönetici Durum Raporları hazırlanıp aylık olarak sunulmaktadır.

4691 VE 5746 SAYILI KANUNLARIN KARŞILAŞTIRMASI

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE