KOBİGEL- KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ:

 • Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

 • KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

DESTEK UNSURLARI:

 • Proje Süresi: En az 6 ay, en fazla 36 ay (+6 ay)

 • Destek Üst Limiti: Geri Ödemesiz Destek En Fazla 300.000 TL, Geri Ödemeli Destek En Fazla 700.000 TL, azami 1.000.000 TL

 • Proje Destek Oranı: 

 • 1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60,

 • 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde en fazla %80

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ:

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir

(Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.)

 

 • Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.

 

 • Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

 

 • Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına % 15 ilave edilir.

 

 • Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

 

 • Geri ödemeli destek ödemesinin yapılabilmesi için, destek ödemesinden önce İşletmeden destek tutarı kadar teminat alınır. Geri ödemeli destekler için Proje tamamlandıktan proje bitiminden sonra 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, proje bitiminden sonraki 6 (altı) aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.

 

KRİTERLER

Bu program proje teklif çağrıları üzerinden yürütülmektedir. Proje Teklif Çağrısı; Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler dikkate alınarak ilgili Başkanlık Birimi koordinasyonu tarafından hazırlanır.

 

Proje Teklif Çağrısı; bölge, sektör, ölçek vb. kriterler dikkate alınarak belirlenen başvuru koşullarını destek unsurlarını, limit ve oranlarını, bütçesini, takvimini, değerlendirme kriterlerini ve diğer hususları içerir. Dolayısı ile başvuruya ilişkin kriterler ilgili proje teklif çağrısında yer almaktadır.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Projelerin değerlendirilmesi iki aşamalı olarak yapılır.

İlk aşama KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda, ikinci aşama ise toplantı usulü ile gerçekleştirilir.

 • Birinci aşamada Kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması 40 ve üzeri olan projeler ikinci aşamaya geçer.

 • İkinci aşamaya geçen projeler için, başvuru sahibi projesini sunmak üzere Kurula davet edilebilir. Kurul değerlendirmesinde toplam 60 ve üzeri alan projeler olumlu değerlendirilir.

NOT: Başvuru sahiplerinin ikinci aşamada Kurula davet edilip edilmeyeceği hususu, ilgili Proje Teklif Çağrısı için Başkanlık tarafından belirlenir

  

YÜRÜTME VE RAPORLAMA

 • Destek kapsamına alınan her bir projenin faaliyet aşamaları ile proje sonucunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, Kurulun kabul ettiği projeye uygun olarak proje süresince ve sonrasında olmak üzere İşletmeden Sorumlu Personel tarafından yapılır.

 • Proje onayı sonrasında Taahhütnamesini KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylayan işletmeler projesini başlatır. Proje iş zaman planına uygun ara faaliyet dönemleri 3’er aylık periyotlarda tamamlanır. Tamamlanan ara faaliyet dönemi sonrası en geç 2 ay içerisinde KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden rapor sunulur.

 • Belirtilen süreler içerisinde raporunu sunmayan işletmelere Uygulama Birimi ve/veya KOBİ Bilgi Sistemi tarafından yapılan bildirim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde işletmenin, ilgili döneme ait rapor ve sunulmama gerekçesini sunmak zorundadır.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by Feride ASLAN