Yatırım Teşvik Mevzuatlarında Yapılan Değişiklik Açıklanmıştır!

“Yatırım Teşvik Mevzuatlarında” 21.08.2020 tarihinde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu revizyonların detayları aşağıdaki gibidir:  

 

NOT: Kırmızı ile belirtilenler “yeni eklenen”i ifade etmektedir.

 

 1. Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Tablosunun Değiştirilmesi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alt bölge desteğinden yararlanabilecek ilçeler eklenmesi: 

 

 • “Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, EK-7’de yer alan (ALT BÖLGELER .PDF) 1 ., 2 ., 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ek-7’de yer alan 5 . bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise ikinci fıkra hükümleri de uygulanmak üzere 6. bölge destekleri uygulanır. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanamazlar.

3. İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgelerine sağlanan ilave teşviklerin uygulama süresinin uzatılması:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Stratejik yatırımlar kapsamında değişiklik yapılması:

5. Faiz veya kâr payı desteği uygulamasında değişiklik:

 • Entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik faiz veya kâr payı desteği uygulamasına son verilmiştir.

 • Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında 1.800.000 Türk Lirasına yükseltilmiştir.

 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353) kullanılmış komple tesisler için faiz veya kâr payı desteği uygulanabilecektir. Bunun dışında kalan kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmayacaktır.

6. Sigorta primi işveren hissesi desteği:

 • Yeni eklenen fıkra:

“Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen oranlar 15 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır.”

 • Öncelikli yatırım konularında değişiklik:

  • Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları

  • Asgari elli bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç)

  • Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları

öncelikli yatırım konularından çıkarılmıştır.

 

 • Demiryolu yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,

 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları,

 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar,

 • Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları

öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır.

 

Diğer Öncelikli Alan Değişiklikleri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 4. Bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-yüksek teknolojili yatırım konularında değişiklik

 • 31 koduna giren tüm makine ve cihazlar ile 359 koduna giren tüm ulaşım araçları imalatı bu kapsama alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Değişiklikler:

 • Kararla ayrıca, tütün ürünleri imalatı, güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dahil) yatırımlar ile doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı bitümlü karışımlar üretimine yönelik yatırımlar teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları arasına dahil edilmiştir.

 • Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ile Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri Balığı alında 4 sektör koduna karşılık gelen Tekstil Ürünleri imalatına Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 ve 2. Bölgelerde 2 Milyon TL, 3,4 ve 5.Bölgelerde 1 Milyon TL ve 6. Bölgede ise Modernizasyon harici yatırım cinslerindeki kısa elyaf iplikçiliği yatırımlarında 15 Milyon TL, modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ile diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 500 Bin TL destek imkanı getirilmiştir.

 • Spor tesisleri için teşvik belgesi düzenlenebilmesi için öngörülen 10 milyon TL'lik sabit yatırım şartı da 15 milyon TL'ye çıkarılmıştır.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE