KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 

Programın Amacı

 • Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek,

 • Başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek,

 • Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak ve

 • Yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini

sağlamaktır.

 

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı 4 alt bileşenden oluşur;

 

1. GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

 • Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek ve

 • Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak amacıyla;

  • Kurum/kuruluşlarla işbirliği ile ve/veya

  • KOSGEB tarafından düzenlenen eğitimlerdir.

 

2. YENİ GİRİŞİMCİ PROGRAMI

2’ye ayrılır.

 • Geleneksel Girişimci Programı

 • İleri Girişimci Programı

 

Programdan Yararlanma Koşulu, Başvuru, Değerlendirme

 • Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurdukları işletmeler ve

 • İŞGEM'de/TEKMER’de yer alan işletmeler

başvuru yapabilir.

 

 • Girişimcilerin kurmuş oldukları işletmelerdeki kurucu ortak olarak payları en az %50 (elli) ve üzeri olmalıdır.

 • Program başvuru tarihi itibari ile son 1 (bir) yıl içinde kurulmuş olmalıdır.

 • Girişimcinin daha önce bu programdan faydalanmamış olması şartı aranır.

 • Geleneksel Girişimci Programı veya İleri Girişimci Programının sadece birinden faydalanabilir.

 • Programın süresi Taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 2 (iki) yıldır.

 

a. Geleneksel Girişimci Programı

 

Programın hedefi; işletmeleri en kırılgan olduğu kuruluş yıllarında desteklemek ve bu işletmelerde istihdamı teşvik etmektir. (Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu işletme başvurabilir.)

 

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak;

 • Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL

 • Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL

 

Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak;

 • Programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 40.000 TL’ye kadar

 • Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ilave 10.000 TL’ye kadar olmak üzere en fazla 50.000 TL

 

 • Programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre; işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup, destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde SGK nezdinde 4a kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.

 

 • Performans desteği, program başlangıç tarihinden itibaren 1. yıl birinci performans dönemi ve 2. yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye geri ödemesiz olarak sağlanır. Her performans dönemi bir yılı kapsar.

 

Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;

 

Birinci performans dönemi için

 • 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

 • 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

 • 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL,

 

İkinci performans dönemi için

 • 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

 • 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

 • 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

 

b. İleri Girişimci Programı

 

Programın hedefi; ülkemizin stratejik hedeflerine uygun olarak yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları ve orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının arttırılmasıdır.

 

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak;

 • Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL

 • Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL

 

Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak;

 • Programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 40.000 TL’ye kadar

 • Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ilave 10.000 TL’ye kadar olmak üzere en fazla 50.000 TL

 

 • Programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre; işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup, destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde SGK nezdinde 4a kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.

 

 • Performans desteği, program başlangıç tarihinden itibaren 1. yıl birinci performans dönemi ve 2. yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye geri ödemesiz olarak sağlanır. Her performans dönemi bir yılı kapsar.

 

Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;

 

Birinci performans dönemi için

 • 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

 • 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

 • 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL,

 

İkinci performans dönemi için

 • 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

 • 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

 • 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

 

Makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak;

 • 100.000 TL

 • Orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmeler için 200.000 TL,

 • Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmeler için 300.000 TL

 

Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği kapsamında geri ödemesiz olarak;

 • 10.000 TL

 

Makine, teçhizat ve yazılım desteği ile mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği için destek oranı %75 ’tir.

 

İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu ve aşağıdaki tabloda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletme başvurabilir.

3. İŞ PLANI ÖDÜLÜ

 • Yükseköğretim kurumlarınca örgün eğitim sistemi içinde ayrı bir ders olarak girişimcilik dersini alan öğrenciler arasında KOSGEB ve ilgili yükseköğretim kurumu işbirliği ile ödüllü yarışmalar düzenlenir.

 • Yarışmalarda iş planları ilk üç dereceye girenlere, işletmelerini kurmuş olmaları şartı ile ödül verilir.

 • En başarılı iş planı için verilecek ödül 25.000 TL

 • İkinci için 20.000 TL

 • Üçüncü için 15.000 TL

 

 • KOSGEB tarafından düzenlenen veya KOSGEB tarafından uygun bulunması kaydıyla yurtiçi/yurtdışı kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen ödüllü/ödülsüz yarışmalar sonucunda sundukları; iş fikirleri, iş modelleri, iş planları, ilk üç dereceye girmiş olan yarışmacılara, Türkiye’de kuracakları işletmeleri/mevcut işletmeleri ile başvurmaları kaydı ile 100.000 TL’ye kadar ödül verilir.

 

4. İŞGEM/TEKMER PROGRAMI (İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ/TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ)

İş Geliştirme Merkezi; belediyeler, yükseköğretim kurumları, özel idareler, inkübatörler ve meslek kuruluşları tarafından münferiden ya da müştereken kurulan merkezlerdir.

 

KOSGEB’e başvurarak KOSGEB’in belirlediği kriterlere uygunluğu tespit edilen kuluçka merkezlerine bu programın uygulama esaslarında belirlenen kriterler dâhilinde İŞGEM/TEKMER adı kullanma hakkı tanınır ve İŞGEM/TEKMER bu program kapsamındaki desteklerden faydalanabilir.

 

Girişimcilere ve işletmelere; ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası süreçlerde; iş geliştirme, mali kaynaklara erişim, yönetim, danışmanlık, mentörlük, ofis ve ağlara katılım gibi hizmetlerin sağlandığı yapılardır.

 

Program unsurları, oranı, süresi ve üst limiti

Programdan yararlanmak için kuluçka merkezine KOSGEB tarafından İŞGEM/TEKMER adı kullanım hakkı tanınmış olmalıdır.

 • Mobilya-donanım alımı için 300.000 TL geri ödemesiz,

 • Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için 500.000 TL geri ödemesiz ve 1.000.000 TL geri ödemeli

 • Personel giderleri için 1.000.000 TL geri ödemesiz

 • Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri için 1.000.000 TL geri ödemesiz

 • Destek oranı %75’dir.

 • Destek süresi 5 yıldır.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE