KOSGEB İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI 

PROGRAMIN AMACI

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

 

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

 

 1. Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,

 2. Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,

 3. Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

 4. Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,

 5. Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri

 

ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

 

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULLARI

 • Proje başvurusunda, işbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Ancak orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 3 (üç) işletmenin, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 2 (iki) işletmenin, büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 (bir) işletmenin projede yer alması yeterlidir.

 

 • İşbirliği amacı ile bir araya gelen işletmelerin ön başvuru tarihinden en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması ve son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir. Ancak büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda bu hüküm uygulanmaz.

 

 

İŞ BİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ

 

1. İşletici Kuruluş Modeli

Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

 

2. Proje Ortaklığı Modeli

Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

 

PROJE SÜRESİ

Proje süresi en az 12 (on iki) ay, en fazla 36 (otuz altı) aydır. İşletici kuruluşun/proje koordinatörünün talep etmesi halinde, toplam proje süresi 36 (otuz altı) ayı geçmemek kaydıyla Kurul kararı ile 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilir.

 

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

Bu program kapsamında;

 

 • personel,

 • makine,

 • teçhizat,

 • kalıp,

 • hammadde,

 • malzeme,

 • yazılım,

 • işyeri kirası,

 • hizmet alımı ve

 • diğer

 

proje giderleri DESTEKLENMEKTEDİR. Proje destek oranı %60 (altmış) olarak uygulanır.

NOT: Bina inşaat, tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, enerji, su, haberleşme ve finansman giderleri, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş diğer giderler DESTEKLENMEZ.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

* Personel giderleri için yeni istihdam olması şartı ile net ücret üzerinden geri ödemesiz destek verilir.

 

* Proje kapsamında satın alınacak makine, teçhizat ve kalıpların yeni olması gerekir. Ancak ithal edildiği tarihte yeni olması şartıyla, proje başvuru tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olan makine ve teçhizat destek kapsamında değerlendirilir.

 

* Yazılım giderleri kapsamında yazılımın lisans bedeli, proje süresi ile sınırlı olmak üzere zaman sınırlı lisans kullanım bedeli ve yazılım eğitim ve danışmanlık giderleri için destek sağlanır.

 

* Kurul tarafından uygun bulunması kaydıyla, proje ile ilişkilendirilmiş malzeme ve hammadde için verilecek destek, Kurul tarafından karar verilen toplam destek tutarının %5 (beş)’ini aşmayacak şekilde belirlenir ve sabitlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarı değiştirmez.

 

PROGRAM ÖN BAŞVURUSU, BAŞVURU, KONTROL VE İNCELEME

 • Başvuru sahibi, İşbirliği Destek Programı Proje Ön Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurur, işbirliği sözleşmesini ve ön başvuruya esas ek belgeleri KOBİ Bilgi Sistemine yükler ve başvurusunu onaylar.

 

 • İş Birliği Sözleşmesi: Projenin konusu ve amacı, işbirliği ortaklığı modeli, proje yönetimi, tarafların sorumlulukları, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ve işbirliği çıktılarının paylaşımı, satın alınacak makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, gizlilik esasları, hukuki uyuşmazlıkların çözümü konularına ilişkin hükümlerin yer aldığı sözleşmedir.

 

 • Ön başvurusu uygun bulunan başvuru sahipleri, ön başvuru kontrol sonucunun bildirim tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içerisinde, İşbirliği Destek Programı Proje Başvurusu yapar.

 

 • Proje mali analiz ve teknik inceleme sürecinden geçer ve kabul ya da reddine karar verilir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Kurulun redde ilişkin kararının başvuru sahibine bildirim yazısında; öğrenme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere, gerekçeleriyle birlikte karara itiraz edebileceğine de yer verilir.

 

 • İşbirliği projesi devam eden işletme/işletici kuruluş, proje sona ermeden başka bir işbirliği projesine ortak olamaz.

 

 • Herhangi bir KOSGEB Birimi tarafından reddedilen proje için başka KOSGEB Birimine başvuru yapılamaz.

 

 • Bu programda tanımlanan ortaklık amacı ile proje ortakları tarafından proje başlangıç tarihinden en fazla 1 (bir) yıl öncesinde alınan hukuki danışmanlık ve fizibilite çalışması giderlerinden Kurul tarafından uygun bulunanlar geri ödemesiz olarak desteklenir. Ancak, bu gider kalemlerine ilişkin verilecek toplam destek üst limiti 50.000 (elli bin) TL’yi aşamaz.

ASGARİ ORTAK SAYISI VE DESTEK ÜST LİMİTLERİ TABLOSU

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE