KOSGEB TEKNOYATIRIM PROGRAMI

 

Bu programın amacı;

(a)       Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini

(b)      Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini

sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

 

(a) maddesi kapsamında yapılacak başvurular için; söz konusu ürünün Teknoloji Alanları Tablosu'nda yer alması gerekmektedir. (Tablo ektedir.)

 

(b) maddesi kapsamında yapılacak başvurular için ise; üretilecek ürünün; hem orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında hem de Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi’nde (Liste ektedir.) yer alması gerekmektedir. Bu madde kapsamındaki başvuruda bu listelere ek olarak paydaş ile başvuruda bulunması zorunludur. 

Program kapsamında;

-       Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 1 Milyon TL’ ye kadar,

-       Orta-Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 5 Milyon TL’ye kadar

desteklenecektir.

 

Başvuru Şartları:

1.(a) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

       En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan;

-       KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya,

-       Patent belgesi ile koruma altına alınan veya,

-       Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya,

-       Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır. 

 

Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler de başvurabilir.

 

2.       (b) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

-       Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması ve,

-       Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve

-       Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi ve

-       Başvuru sahibi işletmenin bir paydaş ile başvuruda bulunması

esastır.

 

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri

 

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: En az 8 ay, En fazla 36 Ay

 

Destek Üst Limitleri: 

Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. 

Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önemli Bilgiler:

Bir yatırım projesi yukarıda belirtilen desteklerden en az üçünü içermelidir.

 

Yerli malı belgesi alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.

Yatırım projesi başvurusu aşamasında işletmenin talep etmesi halinde teminat karşılığında erken ödeme yapılabilir. Erken ödeme tutarı, yatırım projesinin kabul edildiği ilk kurul kararında belirtilen toplam desteklemeye esas tutarın %25 (yirmi beş)’ini geçemez ve her halükarda destek üst limitinin %25 (yirmi beş)’ini aşamaz. 

Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemelerde; yatırım projesinin bitiş tarihinden itibaren 12 (on iki) ayı ödemesiz olmak üzere, 4 (dört)’er aylık dönemler halinde 6 (altı) eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, yatırım projesinin bitiş tarihinden sonraki 12 (on iki) aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür. Geri ödemeler zamanında ödendiği takdirde faiz veya komisyon uygulanmaz. 

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Sosyal Simge
  • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE