TÜBİTAK ERA CoBioTech 2020 Yılı Çağrısı

TÜBİTAK, ERA CoBioTech 2020 Yılı Çağrısı yayınlanmıştır.

 

ERA CoBioTech (Cofund on Biotechnologies) projesi Ufuk 2020 Programı Nanoteknoloji, İleri Malzeme, Biyoteknoloji ve Üretim alanında desteklenen uluslararası bir işbirliği projesidir. 01.12.2016-30.11.2021 yılları arasında yürütülecek olan CoBioTech projesinde 18 ülkeden toplam 25 kuruluş yer almaktadır. Bu proje kapsamında 2020 yılında 3. kez çağrıya çıkılması planlanmaktadır. Çağrıya 9 ülkeden 9 fonlama kuruluşunun toplam yaklaşık 7,3 M€ ile katılımı beklenmektedir. CoBioTech çağrısının konusu “Biyo bazlı ikame ürünler, teknolojiler ve işlemler” olarak belirlenmiştir.

 

Çağrıda tüm değer zinciri boyunca sürdürülebilirliğe güçlü bir odaklanma hedeflenmiştir. Projelerinin belirli bir ürünün/teknolojinin geliştirilmesine ya da aşağıda belirtilen maddeleri içeren bir sürecin değiştirilmesine yol açması beklenmektedir:

(i) fosil bazlı veya diğer sürdürülebilir olmayan hammaddeler (örneğin yüksek ILUC (Indirect Land-Use Change) ve gıda/yem hammaddesi) veya

(ii) yoğun üretim yöntemleri (yüksek karbon-yoğun enerji tüketimi ve/veya taşınmasını da içeren) gibi sürdürülebilir olmayan endüstriyel işlemler/süreçler

 

Beklenen çıktılar emtia kimyasalları (commodity chemicals), ara ürünler ve bitmiş ürünler/tüketim ürünleri olarak tanımlanmıştır. Bu ürünler aşağıda belirtilen ürünleri içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir:

 • biyo-bazlı materyaller,

 • biyomedikal ürünler,

 • aromalar/koku maddeleri,

 • gıda/yem bileşenleri,

 • farmasötikler,

 • platform kimyasalları,

 • kağıt hamuru/kağıt ürünleri,

 • tekstiller,

 • yukarı akış ve aşağı akış tasarımı,

 • biyoteknolojik işlemlerin ölçeklendirilmesi,

 • biyoproses ve proses geliştirme yaklaşımları,

 • gaz fermantasyon sistemleri

 

Odak nokta, yeni biyokütle üretimi yerine besleme stoğunun dönüştürülmesi üzerine olmalıdır.

 

 • Hammadde: Biyokütle kullanımını sürdürülebilir şekilde iyileştirmek veya sürdürülebilir kaynaklardan türetilmiş yenilikçi hammaddelerin kullanması beklenmektedir.

 

 • Endüstriyel süreçler, endüstriyel çeviri ve sosyal entegrasyon: Projelerin araştırmaya odaklanması gerekmektedir; ancak gelecekteki uygulamalara yönelik potansiyel yol haritası da dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, projenin teknoloji hazırlık seviyesine (TRL) bağlı olarak, bir endüstriyel ortağın veya teknoloji transfer ofisinin (veya eşdeğeri) katılımı şiddetle tavsiye edilir.

 

Çağrı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlarda, CoBioTech üye ülkelerinden en az 3 farklı ülkeden kuruluşlar bulunmalıdır.

 

Projeler, en az TRL 2 seviyesinden başlamalı ve proje süresince TRL'leri 2 seviye (TRL 6'yı geçmeyecek şekilde) artırılmalıdır.

 

Ek olarak, beklenen ürünün, teknolojinin veya endüstriyel sürecin, geleneksel ürün, teknoloji veya sanayi işlemine kıyasla faydalarını göstermek için projenin çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu amaçla, “İletişim ve Yaygınlaştırma” faaliyetleri de dahil olmak üzere,” Sorumlu Araştırma ve Yenilikçilik (Responsible Research and Innovation-RRI)” bileşenleri araştırma projelerine entegre edilmelidir. Bu bileşenler, tüm değerlendirme kriterleri (Mükemmeliyet, Etki ve Uygulama) ile birlikte bütünleşik olarak değerlendirilecektir. Önceki ERA CoBioTech çağrılarında olduğu gibi, Horizon 2020'deki FAIR Veri Yönetimini izleyen bir plan zorunludur.

 

Proje önerilerinin çok disiplinli olması ve aşağıda belirtilen yaklaşımlardan en az ikisini içermesi beklenmektedir:

- Sentetik biyoloji

- Sistem biyolojisi

- Biyoteknolojik yaklaşımlar (kimyasal olanlarla birlikte uygun olduğunda

 

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

 

Kimler Başvurabilir?

 

• Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) veya bunların oluşturduğu ortaklıklar TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

 

· Özel sektör kuruluşlarının konsorsiyumlara dahil edilmesi önemle tavsiye edilmektedir.

 

Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları:

 

Proje süresi, çağrı metninde daha kısıtlayıcı bir ifade olmadığı sürece en fazla 36 ay olarak seçilebilir. Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen bütçe, proje başına Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç 1.500.000 TL’yi, yürütücü kuruluş başına;

 

· Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç 720.000 TL’yi,

 

· Özel kuruluşlar için kurum hissesi hariç 1.500.000 TL’yi geçmemelidir. Ulusal proje başvurusuyla sunulan bütçe formlarında PTİ ve Kurum Hissesi bütçeye dâhil olmayıp, TÜBİTAK tarafından ayrıca hesaplanarak proje bütçesine ilave edilir. Fakat uluslararası proje başvurularında bütçe formları doldurulurken, projede yer alan yürütücü kuruluş başına PTİ ve Kurum hissesi için sırasıyla maksimum değerler olan 144.000 TL ve 180.000 TL bütçeye eklenmelidir.

 

Destek Oranı:

 

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları %100 destek oranı ile desteklenecektir.

 

• Özel kuruluşlarda;

a) Büyük ölçekli kuruluşların bütçesinin %60'ı,

b) KOBİ'lerin bütçesinin %75'i, olacak şekilde destek oranı uygulanır.

 

Desteklenen Gider Kalemleri:

 

• Özel kuruluşların yapacakları başvurularda özel kuruluşların aşağıdaki harcama kalemleri desteklenebilecektir.

a) Personel giderleri (TÜBİTAK 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esasları hükümleri geçerlidir.

b) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri

c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri

d) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

e) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri

 

• Projeler kapsamında; yürütücü kuruluş başına proje faaliyetleri gereği yapılması gerekli görülen toplantı, çalışma ziyareti, network vb. çalışmalar için yapılacak seyahatlerin gerektirdiği giderler için 50.000 TL ile birlikte, diğer bilimsel toplantı (kongre, sempozyum vb.) ve çalışma ziyaretleri için de 30.000 TL olmak üzere toplamda 80.000 TL’ye kadar ödenek istenebilir. (Bahsi geçen seyahat desteği proje bütçesine dâhil olup, araştırma desteğine ek olarak sağlanan bir bütçe değildir.)

Çağrı Takvimi

ERA CoBioTech Konsorsiyumu

 

 • Almanya

 • Portekiz

 • Slovenya

 • İspanya

 • Birleşik Krallık

 • Arjantin

 • Türkiye

 • Belçika

 • Fransa

 • İsrail

 • Letonya

 • Hollanda

 • Norveç

 • Polonya

 • Romanya

 • Estonya

 • İtalya

 • Rusya

 • İsviçre

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE