HORIZON 2020

Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları; Avrupa’da dünya çapında bilimsel bilginin üretilmesi, üniversite-sanayi işbirlikleri oluşturulması ve AB üye ülkeleriyle aday ülke ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler arasında ortaklıklar kurulması yoluyla, Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) bilim ve teknoloji alanındaki araştırma kapasitesini tümden geliştirmeyi ve Avrupa’nın sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamayı hedefleyen çok yıllı ve çok uluslu programlardır.

 

Projelere katılım için en az 3 farklı Program üyesi ülkeden 3 farklı kurumun bir araya gelmesi gerekmektedir.

 

Projelere başvurular, farklı ülkelerin oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından her sene açılan konu güdümlü çağrılar kapsamında, doğrudan Avrupa Komisyonu’na yapılır.

 

Başvurular aşağıdaki Tematik ve Yatay Alanlara yönelik yayınlanan çağrılar kapsamında alınmaktadır.

 

Tematik Alanlar

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 • Çevre ve Ham Maddeler

 • Enerji

 • Gıda, Tarım, Denizcilik, Biyoteknoloji

 • Güvenli Toplumlar

 • Malzeme ve İmalat Teknolojileri

 • Sağlık

 • Sosyal ve Beşeri Bilimler

 • Ulaşım

 • Uzay

 

Yatay Alanlar

 • Araştırma Altyapıları

 • Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü

 • İnovasyon Hızlı Erişim

 • Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi

 • Ortak Araştırma Merkezi

 • Toplum ile Toplum Bilim

 • Yeni ve Gelişen Teknolojiler

1- ÇOK ULUSLU ARAŞTIRMA VE İNOVASYON İŞBİRLİĞİ DESTEKLERİ

 

AB üye ülkeleriyle aday ülke ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler arasında ortaklıklar kurulması yoluyla Araştırma ve İnovasyon projelerinin desteklenmesine yönelik çağrılı programdır.

 

2- KOBİ İNOVASYON DESTEKLERİ (KOBİ ARACI)

 • KOBİ Aracı ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

 

 • KOBİ Aracı, KOBİ’lerin katılımını artıracak şekilde basitleştirilerek üç aşamalı bir yapıya kavuşturulmuştur.

 

 • Avrupa Komisyonu tarafından alınan karar neticesinde “Enhanced European Innovation Council Pilot 2018-2020” Çalışma Programı güncellenmiştir.

 

Faz 1. Kavram ve Fizibilite Değerlendirmesi

 

KOBİ Aracı Faz 1 programının son çağrı kesim tarihi 5 Eylül 2019 olarak belirlenmiş olup bu tarihten sonra Faz 1 programı başvuruya kapatılmıştır.

 

Faz 2. Avrupa İnovasyon Konseyi (AİK) Hızlandırıcı

 

Daha önce Demonstrasyon, Pazar Uygulamaları, Ar-Ge olan KOBİ Aracı Faz 2 programının adı Avrupa İnovasyon Konseyi (AİK) Hızlandırıcı olarak değişmiş olup 09 Ekim 2019 çağrı kesim tarihinden itibaren yapılan güncellemelere göre başvuru kabul edilmektedir.

 

İnovasyonunun teknik fizibilitesini yapan ve ticarileşme potansiyelini araştıran KOBİ’ler ürünlerini ticarileştirmeye adım atmak için KOBİ Aracı Faz 2 (Hızlandırıcı)’ye başvurabilirler. Programın amacı pazara hâkim olabilecek yenilikçi ürün, hizmet ya da süreç ortaya çıkarmak; ticarileştirme stratejisi ve finansman planı içeren 30 sayfalık yatırımcı-hazır bir iş inovasyon planı oluşturmaktır. Proje süresi 12 ile 24 ay arasında değişebilmektedir.

 

Güncellenen Faz 2 (Hızlandırıcı) programı, hibenin yanı sıra risk sermayesi yatırımı seçeneği ile beraber hizmete girecektir. Projelerin Teknoloji Olgunluk Seviyesine (TRL) göre programın sağlayacağı fonlama sistemi de değişiklik gösterecektir:

 

 • Programa başvuracak bir KOBİ’nin inovasyonu TRL 6 ise “sadece hibe” seçeceğine başvurabilir. Hibeyi alması halinde projelerini ticarileştirmesi amacıyla fizibilite çalışmaları yapması için Avrupa Komisyonu 0.5 milyon ile 2.5 milyon Avro destek sağlar. Destek oranı proje bütçesinin %70’i ve desteklenen oranın %25’i oranında dolaylı masrafların desteklenmesi şeklindedir.

 • Programa başvuracak KOBİ’nin inovasyonu TRL 7 veya 8 ise firma karma fonlama sistemine başvurabilir. Bu sistem ile KOBİ hibe (2.5 milyon Avro’ya kadar) ve risk sermayesi (15 milyon Avro ‘ya kadar) karışımı ile inovasyonunu ticarileştirme faaliyetleri sürdürebilir.

 • Programa başvuracak KOBİ’nin inovasyonu TRL 9 ise firma “yalnızca özel finansman erişim” seçeneğine başvurarak 15 milyon Avro‘ya kadar risk sermayesi alabilir.

 

Önümüzdeki dönem için planlanan çağrı kesim tarihi: 7 Ekim 2020

 

Faz 3. Ticarileştirme

 • Faz 2'de (Faz 1, 5 Eylül 2019 itibariyle başvuruya kapatılmıştır.) desteklenen projelerin pazara sunulabilir bir ürün olma aşamasında destek, eğitim, mentörlük ve finansmana erişim destekleri sağlanmaktadır.

 • Ağ oluşturma ve koçluk destekleri Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network - EEN) tarafından temin edilecektir.

 • Bu fazda Avrupa Birliği tarafından doğrudan sağlanan herhangi bir maddi destek bulunmamaktadır. Faz 3'e doğrudan başvuru yapılmamaktadır.

3- ÖNCÜL ARAŞTIRMA BİREYSEL DESTEKLERİ

 • Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council−ERC), öncül (frontier) araştırma projelerini ve bu projeleri gerçekleştirecek olan bilim insanlarını sadece bilimsel mükemmeliyet kriterine göre değerlendirerek fonlamaktadır.

​​

 • ERC tarafından alınan kararlar ERC Bilim Konseyi’nde bulunan bilim insanları tarafından alınmakta, değerlendirmeler de yine alanında söz sahibi bilim insanları tarafından yapılmaktadır.​

 • ERC bir ev sahibi kuruluş altında çalışacak bir araştırmacıyı ve araştırmacının ekibini destekler. Bu bakımdan diğer Ufuk2020 programlarından farklılık göstermektedir.

 • ERC’de konu kısıtlaması yoktur. Fen bilimleri, doğa bilimleri, matematik gibi alanlarla beraber sosyal bilimler, disiplinler arası ya da çok disiplinli alanlardaki projeler de ERC çağrılarına başvurabilir.

 • ERC’nin amacı ulusal programlarla fonlanması genellikle zor olan büyük bütçeli ve yüksek riskli/yüksek kazanımlı öncül akademik araştırma projelerine kaynak sağlamaktır.

 

4- BURS VE DOLAŞIM DESTEKLERİ

Marie Skłodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (MSCA) nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi ve böylece Avrupa’yı ve Türkiye’yi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir.

 

MSCA kapsamında her yaşa ve her kariyer basamağına uygun bir destek mekanizması mevcuttur. Anılan destek mekanizmaları şunlardır:

 

Bireysel Burslar (Individual Fellowships - IF): Doktora derecesine sahip ya da en az 4 yıl araştırma deneyimine sahip araştırmacılar için burs-destek sağlamaktadır. Bireysel Burslar kapsamında, Avrupa ve Avrupa dışındaki ülkelerde araştırma faaliyetlerini sürdüren ve ülkemize dönmeyi planlayan veya henüz dönmüş araştırmacılar desteklenmektedir.

 

Araştırma-Yenilikçilik Değişim Programı (Research Innovation Staff Exchange - RISE): Asgarî ve azamî deneyim şartı olmadan, her seviyeden araştırmacının kurumunu terk etmeden katılabileceği bir değişim programıdır. RISE Programı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlar aracılığı ile Türkiye ile Avrupa içinden ve dışından ülkeler arasında gerçekleştirilecek araştırmacı personeli, teknik ve idarî personel değişimi yoluyla sektörler (akademi / sanayi) ve ülkeler arası bilgi, teknoloji ve tecrübe transferinin sağlanması hedeflenmektedir.

 

Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks - ITN): Henüz doktora derecesini almamış ya da 4 yıldan az araştırma deneyimi olan araştırmacılar için burs-destek imkânı sağlamaktadır. Desteklenen ITN projeleri kapsamında, proje ortağı kuruluşlar yenilikçi bir konuda araştırma yaparken, araştırma pozisyonları açarlar ve kariyerlerinin başındaki araştırmacıları (yüksek lisans, doktora öğrencileri gibi) istihdam ederek eğitirler. Avrupa Komisyonu ise bu projelerde istihdam edilen araştırmacılara burs imkânı sunar.

 

Burslara Katkı Fonu (COFUND): Program kapsamında, ülkemizde araştırma bursu veren ya da vermeye aday kuruluşlar desteklenmektedir. COFUND’a burs programı başvurusunda bulunan kuruluşun önerileri onaylandığı takdirde Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmakta ve böylece ulusal kuruluşlar aracılığıyla burs imkânları sunulmaktadır.

H2020’de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri

 

AB Komisyonu farklı proje türleri için farklı oranlarda destek miktarları belirlemiştir. Faaliyetlerin masraflarının karşılanması için basitleştirilmiş fonlama modeli kullanılacak olup bu model, Komisyon tarafından kabul edilen masraflar için tek bir fonlama oranına dayanacaktır.

Horizon 2020 Programı kapsamındaki proje türleri ve destek oranları aşağıda yer almaktadır:

 • Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D) projeleri : %100

 • Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) projeleri : %70 (Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için : %100)

 • Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) projeleri : %100

 • ERC projeleri : %100

 • Marie Sklodowska-Curie projeleri : %100 (Marie Sklodowska-Curie Co-Fund projeleri hariç)

 • Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri projeleri ise %70’i bulan oranlarda fonlanmaktadır.

 • KOBİ Fonlama Aracı 3 Faz’dan oluşmakta olup ilgili fazlara dair destek oranları aşağıdaki şekildedir:

 • Faz 1: Sabit Destek (Lump sum) : 50.000 Avro

 • Faz 2: %70

 • Faz 3: Doğrudan destek yok​

Dolaylı Masraflar (Indirect Costs/ Overheads) için Tek bir Sabit Oran!

 • Dolaylı masraflar (overheads), alt yüklenici masrafları ve paydaşın kontrolünde olmayan üçüncü tarafların finansal katkıları dikkate alınmadan toplam doğrudan geçerli masraflar üzerinden hesaplanır. Dolaylı masraflar, kira, bina ve teçhizatın amortismanı, su, gaz, elektrik, bakım, sigorta, ofis ekipmanları, iletişim masrafları, posta ücreti gibi ortağın altyapı ve genel işletme masrafları ile idari ve finansal yönetim, insan kaynakları, eğitim, baskı, hukuki görüş gibi yatay hizmetlerle bağlantılı masrafları kapsamaktadır. Dolaylı maliyet oranı, Horizon 2020 Programı’nda kuruluş tipi ve proje türünden bağımsız tek bir orana (%25) dönüştürülmüştür.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE