KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ PROJE TEKLİF ÇAĞRISI AÇILMIŞTIR!

25.03.2021

Genel amacı, “Orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren Küçük işletmelerle ve Orta Büyüklükteki işletmelerin, kritik teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin nitelikli bir şekilde desteklenerek uygulamaya geçirilmesinin sağlanması olan Proje Teklif Çağrısı kapsamında,

İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması amacıyla öncelikli iki sektör belirlenmiştir.:

1 – Otomotiv Sektörü

2 – Elektronik Sektörü

Belirtilen hedef sektörlerdeki Küçük işletmeler ve Orta Büyüklükteki işletmeler, ilgili sektördeki konudan, ilişkili bir veya birkaçı ile birlikte Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projesi sunabilecektir.

(Mikro ölçekli işletmeler çağrı kapsamı dışındadır.)   

       BİLGİ NOTU:

       KOBİ’lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’e göre

 • Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) tanımı: İkiyüzelli (250) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125.000.000 TL (yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını) aşmayan işletmelerdir.

       KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

 • Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3.000.000 TL’yi (üç milyon Türk Lirasını) aşmayan işletmelerdir.(Çağrı kapsamı dışında) 
 • Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25.000.000 TL’yi (yirmibeş milyon Türk Lirasını) aşmayan işletmelerdir.(Çağrı kapsamında)
 • Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125.000.000 TL’yi (yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını) aşmayan işletmelerdir.(Çağrı kapsamında)

         

PROJE BAŞVURU TAKVİMİ:

25/03/2021: Çağrı Açılış

18/05/2021, (23:59): Son Başvuru Tarihi

20 Mayıs – 24 Mayıs 2021 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri)

 

NACE REV 2 SINIFLAMASINA GÖRE SEKTÖRLER VE KONULARI

1. Sektör ve Konuları (Otomotiv Sektörü)

 • 29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
 • 29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
 • 27.2 Akümülatör ve pil imalatı faaliyet gösteren işletmeler

    Uygun Proje Konuları

 1. Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara taşıtları
 2. Pil (batarya) teknolojisi
 3. Yakıt hücresi konusunda ve/veya konularında

    Ar-Ge ve İnovasyon ile ÜrGe proje fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 2. Sektör ve Konuları (Elektronik Sektörü)

 • 26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
 • 26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı
 • 26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
 • 26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı (26.52 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı hariçtir.)

    Uygun Proje Konuları

 • İşletmelerin 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri konularında Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge proje fikirlerinin desteklenmesi planlanmaktadır.

 

*Başvuru formunda yer alan “Projeye Konu Ürünün Ait Olduğu Sektörün NACE Kodu” ile “İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün NACE Kodu” nun uyumlu olması gerekmektedir.

 1. proje çağrısı sektörler ve konular görsel

PROJE SÜRESİ

En az 8 ay ve en fazla 24 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenmektedir.

PROJE BÜTÇESİ

Program kapsamında destek üst limitleri:

 • Orta büyüklükteki işletmeler için 6.000.000 TL
 • Küçük ölçekli işletmeler için 1.500.000 TL

 

DESTEKLER VE ÖZEL ŞARTLARI

 

Tablo1: destekler ve özel şartları
ÇAĞRI KAPSAMINDAKİ DESTEKLER

KÜÇÜK
İŞLETME
Destek Üst
Limitleri

ORTA
BÜYÜKLÜKTEKİ
İŞLETME
Destek Üst
Limitleri
  A) Nitelikli Personel Giderleri 300.000 TL 500.000 TL

  B1) Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım  ve hizmet alımı giderleri desteği

400.000 TL 2.000.000 TL

  B2) Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği

(Geri Ödemeli)

400.000 TL 3.000.000 TL
  C) Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği 150.000 TL 200.000 TL
  Ç) Test-analiz ve belgelendirme giderleri desteği 150.000 TL 200.000 TL
  D) Diğer giderler desteği 100.000 TL 100.000 TL
     D1) Proje Danışmanlık Desteği 40.000 TL 40.000 TL
     D2) Eğitim Desteği 40.000 TL 40.000 TL
     D3) Proje Tanıtım Desteği 30.000 TL 30.000 TL

     D4)Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

40.000 TL 40.000 TL

 

*Destek Oranı tüm bölgelerde %75 

  Nitelikli Personel Giderlerinde Destek oranı %100 olarak uygulanır.

 

Çağrı Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

 

Not: KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge, İnovasyon Destek Programı kapsamında sürekli açık bir destek programı bulunmaktadır. Yukarıdaki Birinci Teklif Çağrısındaki kriterleri karşılayamayan teknoloji ve sanayi şirketleri (KOBİ’ler), farklı alanlardaki Ar-Ge ya da Ürün Geliştirme projeleri ile 750.000 TL destek üst limiti ile sürekli açık olan programa takvim kısıttı olmaksızın başvuru yapabilirler. Detaylı bilgi için tıklayınız.