1507-programi

1507 KOBİ ARGE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI 

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ: 

 • Sadece KOBİ ölçeğinde işletmeler başvurabilir.

 • 2020/2. Dönem itibariyle kuruluş bazlı ön kayıt uygulamasına geçilmiştir.

 • Başvuruların Ocak-Şubat ve Temmuz-Ağustos aylarında proje çağrıları ile açılması öngörülmektedir.

  Destek oranı: %75 (Proje kapsamında kullanılan alet/teçhizat/yazılımdan yerli malı belgesine sahip olanlar için %15’i oranında ek destek verilmektedir.)

  Proje Bütçesi: En fazla 1.200.000 TL.

  Proje Süresi: En fazla 18 ay

 • Ar-Ge Personeli, Ar-Ge Alet teçhizatı, Hizmet ve Danışmanlık Alımları, Prototipleme ve Test giderleri desteklenir. Proje önerisi ve mali raporun danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatıldığı durumlarda, bu giderler her bir proje için toplamda en fazla 10.000 TL (on bin) destek kapsamına alınır. Söz konusu hizmet alımlarına yönelik giderlerin, bir seferde ve projenin son mali rapor dönemiyle beyan edilmesi zorunludur.

 • En az 2’si ortaklı olmak üzere bir firma, en fazla 5 adet KOBİ Ar-Ge Projesi yapabilir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ: 

Projeler; Ön Değerlendirme, Yerinde Hakem Değerlendirmeleri ve Yürütme Kurulu Değerlendirmesinden geçer.

Projeler 3 boyutta değerlendirilir:

 • Projenin Endüstriyel Ar-Ge niteliği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü

 • Proje planının ve kuruluş altyapısının proje için uygunluğu

 • Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ:

 • Onaylanan projeler her yılın Haziran ve Aralık aylarında sona eren dönemlere bölünür ve her dönem için teknik, mali ve MM raporları düzenlenir.

 • Onaylanan proje bütçesinin %25’i kadar Teminat Mektubu karşılığında Avans Ödemesi talep edilebilir.

 • Proje bazında en fazla 150.000 TL (yüz elli bin Türk Lirası)’na kadar senet karşılığı transfer ödemesi yapılabilir.

 • Proje sonunda Sonuç Raporu hazırlanır.

Projenin başarıyla tamamlanması sonucu TÜBİTAK’tan alınacak yazı ile;

 • KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama Desteği’ne

 • KOSGEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TEKNOYATIRIM Programına ve

 • Ticaret Bakanlığı’nın Yatırım Teşvikleri kapsamında Öncelikli Yatırım Konuları altında başvuru yapılabilir.

TİCARİLEŞME SÜRECİ:

 • TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarının mevzuatında yapılan değişiklikle, projelerin destek süreci tamamlandıktan sonrası için Ticarileşme İzleme Süreci oluşturulmuştur.
 • Desteklenen projelerin ticarileşme başarı durumu daha sonraki proje başvurularının değerlendirilme sürecinde ek puan olarak kullanılacaktır.
 • 03.06.2021 den sonraki süreçte proje bitişi kapsamında sunulan sonuç raporu ile birlikte ticarileşme planı da sunulacaktır. Yanı sıra proje bitişinin ardından firmalardan 1., 3. ve 5.yıl sonunda Mali Müşavir Onaylı Ticarileşme Raporu talep edilecektir.