PROJE BAZLI TEŞVİK PROGRAMI

Pogramın Amacı

Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilecek,

 • Arz güvenliğini sağlayabilecek,
 • Dışa bağımlılığı azaltabilecek,
 • Teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek,
 • Yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek,

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında asgari 50 milyon TL, diğer yatırımlar için asgari 500 milyon Türk Lirası üzerindeki yatırım projelerinin proje bazlı olarak özel destek mekanizmaları ile desteklenmesidir.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Mevzuatı

Yatırımlar Kanun ve Karar hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.

 • 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun (07.09.2016 tarihli Resmi Gazete)
 • 2016/9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar”

(26.11.2016 tarihli Resmi Gazete)

Program Talep Toplama

Çağrı Usulü

Stratejik hedeflerimiz çerçevesinde belirlenecek yatırım konuları için çağrı usulü ile yatırım projelerinin toplanması öngörülmektedir.

Çağrı neticesinde toplanan projelerden, çağrıda belirlenen kriterleri sağlayanların değerlendirme sürecine alınması destek kapsamına alınacak proje/projelerin belirlenmesi planlanmaktadır.

Davet Usulü

Konusunda yetkin firmalar, belirli bir yatırım için projelerini sunmak üzere davet edilmesi öngörülmektedir.

Destek Unsurları

Vergisel Destekler

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstisnası
 • Bina inşaat harcamaları için KDV İadesi
 • Yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası

İstihdam Destekleri

 • 10 yıla kadar Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • 5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar Nitelikli Personel Desteği
 • 10 yıl süreyle Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Finansman Destekleri

 • Enerji tüketim harcamalarının % 50’sine kadar en fazla 10 yıl süreyle Enerji Desteği
 • Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar Faiz veya Kâr Payı Desteği
 • Hibe Desteği
 • Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla Sermaye Katkısı

 Yatırım Yeri İle İlgili Destekler

 • 49 yıl süreyle bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi ve yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi
 • Projenin gerektirdiği durumlarda Altyapı Desteği

Diğer Destekler

 • Belirli süre ve miktarda Kamu Alım Garantisi
 • İzin, Ruhsat, Tahsis, Lisans ve Tescillerde kolaylık sağlanması

  Program Süreci

 1. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca müracaatların davet veya duyuru usulü ile toplanması
 2. Müracaatların Bakanlık tarafından değerlendirilerek desteklenecek projelerin ve sağlanacak destek unsurlarının belirlenmesi
 3. Desteklenmesine karar verilen her bir proje için Destek Kararı niteliğindeki Cumhurbaşkanı Kararı alınması
 4. Destek Kararı alınan projeler için Bakanlık tarafından teşvik belgesi düzenlenmesi