teknokent

TEKNOKENT GELİŞTİRME BÖLGESİ NEDİR?

Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge Merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği bölgedir.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Firmalar

 • Girişimciler

TEKNOKENT BAŞVURU ŞARTLARI

 • Firmaların ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmaları ve bu amaca yönelik etkin Ar-Ge ve yazılım geliştirme projeleri yürütmeleri gerekir. Bahsi geçen çalışmalar dahilinde Ar-Ge ağırlıklı faaliyetlerin devamlılığı sağlanmalıdır.

 • Kabul edilmenin koşulu olarak şirketlerin girişimcilik, inovasyon ve Ar-Ge yetenekleri detaylı bir incelemeden geçmektedir.

 • Firmaların birimlerinde Ar-Ge ağırlıklı çalışmaları, görevlendirdikleri personel içindeki nitelikli araştırmacı oranı, Ar-Ge faaliyetlerinin birimin tüm etkinliklerine oranı ve Ar-Ge için ayrılan mekanın birimin işgal ettiği toplam alana oranı gibi hususlar dikkate alınır.

BAŞVURU SÜRECİ

1. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca başvurular, proje bazlı kabul edilmektedir.

2. Başvurular ilgili teknokentin web sayfasındaki “Online Başvuru” linkinden yapılmaktadır.

3. Online Başvuru aşamasında projenin teknokentin belirlediği kriterlere uygun olarak düzenlenmesi ve Ar-Ge niteliği güçlü olacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

4. Proje başvurularının tamamı 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 14/g maddesi uyarınca Proje Değerlendirme Komisyonunun onayına sunulmaktadır.

5. Proje değerlendirmesi, proje özelinde verilen anahtar kelimelere uygun seçilen akademisyenler tarafından gerçekleştirilmektedir.

6. TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği, SANTEZ ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları gibi hakemli jüriler tarafından kabul edilen kamu destekli Ar-Ge projelerinde doğrudan kabul süreci işletilebilmektedir.

NOT: Proje değerlendirmesi için her teknokent yönetiminin proje başına belirlediği bir ücret bulunmaktadır.

SAĞLANAN DESTEKLER

 • Firma ve Girişimcilere Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti: Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki Ar-Ge, yazılım ve tasarım geliştirme faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

 • Ar-Ge ve Yazılım Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti: Bölgede çalışan; AR-GE, yazılım ve tasarım personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve her türlü vergiden müstesnadır.

 • Yazılım geliştirme ve Ar-Ge personelinin Ar-Ge projesi kapsamında TGB Yönetici Şirketinin izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi dışında geçirdiği süreye ait ücretler de gelir vergisinden müstesnadır.

 • KDV Muafiyeti: Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde 31/12/2023 tarihine kadar bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

 • Sigorta Prim Desteği: 4691 sayılı yasa kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda görev 5 yapan ve ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

 • Destek Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti: Bölgede çalışan destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.

 • Bölge Dışı Çalışma İzni: Bölgede yürütülen projeler kapsamında bölge dışında geçirilen sürelerin bir kısmı veya tamamı Yönetici Şirketin izni ile yasa kapsamında desteklenmektedir.

 • Gümrük Vergisi İstisnası: Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır. Bu istisna kapsamında ithal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur.

  Ar-Ge/Tasarım Merkezi ve Teknokentler Teşvik Karşılaştırılması için tıklayınız.