tasarim-merkezi

TASARIM MERKEZİ NEDİR?

Tasarım Merkezi, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zamana eşdeğer Tasarım personeli istihdam eden, yeterli Tasarım birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir. ​

 • Tasarım Merkezleri Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 5746 sayılı Kanun;

 • Teknolojik bilgi üretilmesini,

 • Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını,

 • Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini,

 • Teknolojik bilginin ticarileştirilmesini,

 • Yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını,

 • Tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlanmasını ve teşvik etmeyi kapsar.

 Vergi ve Sigorta Primi Teşviki Olarak Destek Sağlanan Unsurlar:

1. Tasarım İndirimi

Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.

Tasarım Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Harcamalar;

 • İlk Madde ve Malzeme Giderleri:

 • Amortismanlar

 •  Personel Giderleri

 • Genel Giderler

 • Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

 • Vergi, Resim ve Harçlar

2. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

 • Lisans: %80

 • Yüksek lisans: %90

 • Doktora: %95

3. Sigorta Primi Desteği

 • Tasarım personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

4. Damga Vergisi İstisnası

 • Tasarım Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlü tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmaz.

5. Makine ve Teçhizat Alımında KDV İstisnası

 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-14.2.) bölümünde İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak isteyen alıcılar, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve araştırma laboratuvarlarında faaliyette bulunduklarına ve satın alacakları makina ve teçhizatı Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanacaklarına dair ilgili birimlerden alacakları belge ile KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunabilirler. İlgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen makina ve teçhizatla sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilmektedir.

6. Gümrük Vergisi İstisnası

 • Kanun kapsamında yürütülen tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

İSTİSNA: Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.

Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterler; herhangi birinde bir önceki yıla göre en az %20 artış sağlayan Ar-Ge veya Tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde ellisi, 31/12/2023 tarihine kadar ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.

01/08/2016 tarihli ve 2016/9092 Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar’a göre kriterler aşağıdaki gibidir:

 • Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı.

 • Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı.

 • Uluslararası destekli proje sayısı.

 • Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.

 • Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.

 • Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

BAŞVURU SÜRECİ:

Tasarım Merkezi Başvurusunda Aranan Şartlar:

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde fiilen çalışan personel sayısı dikkate alınmaksızın, Tasarım merkezlerinde en az 10 tam zaman eşdeğer Tasarım personeli istihdam edilmesi,

 • Tasarım merkezlerinin Kanun kapsamındaki Tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,

 • Başvuru yapan işletmenin; yeterli Tasarım yönetimi ile teknolojik varlıklar, Tasarım insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,

 • Tasarım merkezlerinin, Tasarım ve destek personelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,

 • Tasarım merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Tasarım projelerinin bulunması,

 • Tasarım merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması,

 • Tasarım merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması.

 • Tasarım Merkezi olmak isteyen firmaların sanayi alanlarında üretici olarak faaliyet göstermeleri gerekmektedir.

Sanayi alanları dışında aşağıdaki faaliyet kodlarına sahip olan firmalar da Tasarım Merkezi olabilir.

 • 59.11 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Yapım Faaliyetleri

 • 59.12 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Çekim Sonrası Faaliyetleri

 • 74.10 – Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri

 • 90.02 – Gösteri Sanatlarını Destekleyici Faaliyetler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulmak üzere Tasarım Merkezi başvurusunun hazırlanması:

 • Tasarım Merkezi başvuru koşulları, mevzuatı ve şartları ile ilgili firma temsilcilerinin bilgilendirilmesi,

 • Tasarım Merkezi Başvuru formunun hazırlanması,

 • Şirketin organizasyonel yapılanmasının Tasarım Merkezi için uygun hale getirilmesi,

 • Tasarım yapılanmasının kurgulanması,

 • Tasarım politikaları ve stratejilerinin belirlenmesi,

 • Tasarım personeli, altyapıları ve projelerinin belirlenmesi,

 • Fiziksel kontrol sistemlerinin tanımlanması,

 • Mali kontrol ve muhasebe sistemlerinin tanımlanması,

 • Değerlendirme ziyaretlerine eşlik edilmesi.

Temel kriterleri sağlayan kuruluşlar, yetkilendirme başvurusunu gerçekleştirir.

Yetkilendirmenin tamamlanmasının ardından, elektronik olarak oluşturulan başvuru dosyası Bakanlığa sunularak başvuru tamamlanır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

 • Projeler, Ön Değerlendirmeden geçtikten sonra Değerlendirme ve Denetim Komisyonu, Tasarım Merkezi başvurusunu ve denetim dosyasını yerinde incelemek üzere ilgili teknolojik alanda uzmanlık ve deneyimi olan akademisyen görevlendirir.

 • Akademisyenler, Tasarım Merkezi başvurusunu dosya üzerinde ve yerinde inceleyerek raporlarını Değerlendirme ve Denetim Komisyonuna sunarlar.

 • Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından değerlendirilen raporlar sonucu başvurusu uygun bulunan işletme belgenin düzenlendiği tarihten itibaren sağlanan destek ve teşviklerden yararlanabilir.

Denetleme sonucunun uygun olması durumunda Tasarım Merkezi belgesinin süresi uzatılırken, uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda Tasarım Merkezi belgeleri iptal edilir.

YÜRÜTME SÜREÇLERİ (HEDEF ARGE DESTEKLERİ)

TEKNİK YÜRÜTME HİZMETLERİ

 1. Devam eden Tasarım Projelerinde görev alan personellerin dağılımı, adam-ay dağılımlarının yapılması ve takip edilmesi,

 2. Yeni eklenecek projelerin Tasarım niteliğinin değerlendirilmesi, uygun projelerin proje bilgi dokümanlarının proje yürütücüleri ile birlikte hazırlanması ve Bakanlık sistemine eklenmesi,

 3. Tasarım personelinin Tasarım Merkezi dışında geçireceği görev ve yüksek lisans/doktora sürelerinin Tasarım sürelerine dahil edilmesi sürecinin kontrolü,

 4. Projeler, personel, alet teçhizat ve diğer varlıklarla ilgili değişikliklerin Sanayi Bakanlığı Tasarım Merkezi sistemine düzenli olarak yüklenmesi,

 5. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılması gereken bildirimlerin ve revizyonların koordine edilmesi,

 6. Aylık ziyaretlerle kayıtların, uygulamaların ve işleyişin kontrolü,

 7. Yıllık Tasarım Merkezi raporunun hazırlanması ve Sanayi Bakanlığı sistemine yüklenmesi

MALİ YÜRÜTME HİZMETLERİ

 1.  Muhasebe biriminin 5746 sayılı kanun çerçevesinde teşviklerden doğru faydalanması için yönlendirilmesi,

 2. Kayıt kontrol ve proje takip sistemi sonucu toplanan Tasarım Merkezi çalışma saatleri ve proje çalışma raporlarına göre bordro oluşturma yönteminin ve oluşturulan bordroların kontrol edilmesi,

 3. Hazırlanan Muhtasar ve SGK tahakkuklarının ve kurumlara yapılacak bildirimlerin yönlendirilmesi,

 4. Tasarım gideri muhasebeleştirme yöntemlerinin kontrolü ve giderlerin Tasarım gideri olup olmadığı hakkında yönlendirmenin yapılması

3 AYLIK TASARIM MERKEZİ YÖNETİCİ RAPORLARI

 • İdame süreçleri boyunca;

 • Projelerin durumu,

 • Personel durumu,

 • Proje-Personel Dağılımı,

 • Sanayi Bakanlığı tarafından verilen ödevlerin durumu,

 • Tasarım giderlerinin muhasebeleşmesi ile ilgili bir önceki dönem gelinen durumları özetleyen Yönetici Durum Raporları hazırlanıp 3 aylık olarak sunulmaktadır.

Tasarım Merkezi ve Teknokentler Teşvik Karşılaştırılması için tıklayınız.