destek programı2

1505 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Bu programla, üniversite / kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin,  Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Projeler bir üniversite ya da eğitim ve araştırma hastanelerinin yürütücülüğü ve sermaye şirketi ortaklığında sunulmaktadır. Farklı üniversitelerden araştırmacılar aynı proje ekibi içinde yer alabilecektir.

Sermaye şirketi projenin Müşteri Kuruluşu, üniversite ya da eğitim/araştırma hastanesi ise Yürütücü Kuruluşu olarak tanımlanır.

TÜBİTAK'a proje öneri başvurusu yapılmadan önce müşteri ve yürütücü kuruluş arasında TÜBİTAK’ın belirlediği asgari şartları içeren işbirliği sözleşmesi imzalanır.

BAŞVURU SÜRECİ: 

  • Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü online olarak yapılabilir.

Destek oranı: TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır.

Proje Bütçesi: 1.000.000 TL

Proje Süresi: En fazla 24 ay

  • Personel giderleri, Alet teçhizat giderleri, Hizmet ve Danışmanlık Alımları, Malzeme ve sarf giderleri desteklenir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

Projeler; Ön Değerlendirme, Yerinde Hakem Değerlendirmeleri ve Komite Değerlendirmesinden geçer.

Projeler 3 boyutta değerlendirilir.

  • Projenin ar-ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü

  • Proje planı ile yürütücü ve müşteri kuruluşun altyapısının proje için uygunluğu

  • Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği​

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ:

  • Onaylanan projeler her yılın 6. ve 12. ayında sona eren dönemlere bölünür ve her dönem için teknik, mali ve MM raporları düzenlenir.

  • Proje sonunda Sonuç raporu hazırlanır.

TİCARİLEŞME SÜRECİ:

  • TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarının mevzuatında yapılan değişiklikle, projelerin destek süreci tamamlandıktan sonrası için Ticarileşme İzleme Süreci oluşturulmuştur.
  • Desteklenen projelerin ticarileşme başarı durumu daha sonraki proje başvurularının değerlendirilme sürecinde ek puan olarak kullanılacaktır.
  • 03.06.2021 den sonraki süreçte proje bitişi kapsamında sunulan sonuç raporu ile birlikte ticarileşme planı da sunulacaktır. Yanı sıra proje bitişinin ardından firmalardan 1., 3. ve 5.yıl sonunda Mali Müşavir Onaylı Ticarileşme Raporu talep edilecektir.