EUREKA'nın destek mekanizmalarından bir tanesi olan Eurostars, Avrupa Komisyonu ve Eurostars üye ülkelerinin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için yürüttükleri KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır.

Eurostars kapsamında herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin ve büyük ölçekli işletmelerin uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.

Türkiye’de Eurostars programının yürütülmesinden TÜBİTAK sorumludur. TÜBİTAK, Eurostars programına sunulan projeleri TEYDEB 1509 Programı ile desteklemektedir.

eurostars

BAŞVURU KOŞULLARI 

 • Proje ana ortağı; Eurostars üyesi ülkeden, Avrupa Birliği KOBİ tanımına uygun, Ar-Ge yoğun bir KOBİ olmalıdır.

  830021_ab-kobi-tanimi

NOT:  Avrupa Birliği (AB)'de bir işletmenin "Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ)" olarak tanımlanması için yıllık net satış hasılatının 50 Milyon Euro veya mali bilanço toplamı üst sınırının 43 milyon Euro olması gerekiyor. AB'ye göre KOBİ, "250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 50 milyon Euro'yu aşmayan ve kendi içerisinde mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimlerdir.

Türkiye'deki KOBİ tanımının Avrupa Birliği'den farklıdır. Buna göre, yukarıdaki AB KOBİ tanımına uyan Türkiye'de büyük ölçekli şirketler, Avrupada KOBİ sayıldığından, AB'nin hibe programına başvurabilirler.

 • Projeye yapılacak katkının en az %50’si, projede yer alan Ar-Ge yoğun KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmelidir. Konsorsiyumda birden fazla Ar-Ge yapan KOBİ varsa, bunların birleşik bütçeleri toplam proje bütçenizin en az %50'sine eşit olmalıdır.

 • Proje konsorsiyumunun, Eurostars programına katılan en az iki farklı ülkede bulunan ortakları (bağımsız tüzel kişiler) olmalıdır.Uygun olabilmek için, proje lideri rolünü üstlenen kuruluş yasal ve operasyonel olarak bir Eurostars ülkesinde (yani bir Eurostars Katılımcı Ülke veya bir Eurostars Ortak ülke) yerleşik olmalıdır.

  228626_eurostarkatilimciulke

 • Proje başvuruları için herhangi bir teknoloji alanı ya da sektör kısıtlaması bulunmamaktadır ancak projeler sivil amaçlı uygulamalara yönelik olmalıdır.

 • DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

  Eurostars projeleri aşağıdaki nitelikleri sağlamalıdır:

 • Proje ana ortağı, Eurostars üyesi ülkelerden yenilikçi bir KOBİ olmalıdır.

 • Proje ana ortağı Avrupa Birliği KOBİ tanımına uymalıdır.

 • Proje faaliyetlerinin ve bütçesinin en az %50’si projede yer alan KOBİ ya da KOBİler tarafından gerçekleştirilmelidir.

 • Herhangi bir ortak veya ülkenin projedeki faaliyetlere ve bütçeye katkısı % 70’i geçmemelidir.

 • Proje en fazla 36 ay içinde tamamlanmalıdır.

 • Hedeflenen ürün veya süreç proje tamamlandıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde pazara sunulmalıdır.

  Eurostars projeleri öncelikle alanında uzman uluslararası hakemler tarafından yalnızca proje başvuru dokümanları dikkate alınarak teknik bir değerlendirmeye tabi tutulur. Sonrasında tüm proje başvuruları ortak uluslararası panel değerlendirmesinde görüşülerek aldıkları puana göre sıralanır. Sıralama sonucunda eşik değeri geçen projeler Eurostars projesi olmaya hak kazanır.

  DESTEK KAPSAMI

  Program kapsamında desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir. Destek oranı her dönem için sabit olup, Büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.

  a) Personel giderleri,

  b) Seyahat giderleri,

  c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

  d) Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

  e) Malzeme ve sarf giderleri.

   
 • Programla ilgili çağrılara eurostars üzerinden ulaşabilirsiniz.