1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrıları Açıklanmıştır!

28.07.2021

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi; hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacaktır.

1707 Sipariş Ar-Ge 2021-2 Çağrısı  ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin KOBİ’ler tarafından hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip çıktıları olan Ar-Ge projeleri desteklenecektir.  Projelerin finansman riskinin paylaşılması ile birlikte sanayi kuruluşları arasında işbirliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının ticari ürünlere dönüşmesi beklenmektedir. Çağrının ulusal yenilik sisteminin daha iyi işlemesine katkı sağlaması beklenmektedir. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinde pazar araştırması ve teknik yapılabilirlik incelemesinin de sunulması gerekmektedir.

Müşteri Kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödeyecek; TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %40ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecektir.

1707 Sipariş Ar-Ge-i (İhracat Odaklı)2021 çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler  tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi ve bu çıktıların ihracata katkı sağlaması hedeflenmektedir. Proje çıktısının Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; Müşteri Kuruluşun, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Projelerin finansman riskinin paylaşılması ile birlikte sanayi kuruluşları arasında işbirliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının ticari ürünlere dönüşmesi beklenmektedir. Bunun yanında, yurtiçindeki yerleşik firmaların yurt dışı işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu sayede kuruluşların belirli bir ürüne/sürece ilişkin yurt dışındaki pazar paylarının artması ile ülkemizin ithalat/ihracat dengesine olumlu etkilerinin olması beklenmektedir. Sonuç olarak çağrının ulusal yenilik sisteminin daha iyi işlemesine katkı sağlaması beklenmektedir.

TÜBİTAK desteği %50 olacaktır.

1707 Sipariş Ar-Ge-b ( BİGG Ortaklı )  çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, BİGG desteği almış olan girişimci KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Proje çıktısının Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; Müşteri Kuruluşun, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Çağrı kapsamında BİGG desteği almış tedarikçi kuruluşa ön ödeme yapılabilir.  BİGG desteği almış tedarikçi kuruluşa %10 genel gider desteği verilecektir.

Çağrıya sunulacak projelerde Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından yapılması; proje çıktısı ürünün Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine eş finansman desteği sağlayacaktır.

Projeler sayesinde sanayi kuruluşları arasında iş birliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının daha çabuk ticari ürünlere dönüşmesi beklenmektedir. Ayrıca çağrının, Müşteri Kuruluş içinden ikincil (spin-off) firmalar doğmasını özendireceği düşünülmektedir. Bilginin paylaşılması, yayılması, ürünleştirilmesi süreçlerine doğrudan katkı sağlama yönleriyle çağrının, ulusal yenilik sisteminin etkinliğini artıracağı öngörülmektedir.

Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluşun ortak başvuru yapması ve Tedarikçi Kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunmaktadır. Başvuru ve destek süreçleri TÜBİTAK ile Müşteri Kuruluş arasında yürütülecektir. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinin Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsaması gerekmektedir ve pazar araştırması ve ekonomik yapılabilirlik incelemesi son derece önem taşımaktadır. Tedarikçi Kuruluşun, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirmesi, Müşteri Kuruluşun projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip etmesi beklenmektedir.

TÜBİTAK desteği %50 olacaktır.

 

Çağrının açılış tarihi 12 Temmuz 2021
Proje Başvurularının PRODİS üzerinden alınması  16 Ağustos 2021
Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi 15 Ekim 2021
Çağrı kapanış tarihi 28 Ekim 2021

 

Proje Bütçesi : En fazla  2.500.000 TL

Proje ; 1. Ürün/Süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşur. Ürün/Süreç geliştirme ve Ticarileşme aşamalarının toplamı “proje süresi” olarak geçer. Proje süresi toplamda en fazla 36 ay olacaktır.

Ürün/Süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır.

 

Açılan çağrılar hakkında özet tablomuza ulaşmak için tıklayınız.

Sipariş Ar-Ge 2021-2 çağrısı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Sipariş Ar-Ge-i çağrısı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Sipariş Ar-Ge-b çağrısı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.