Ar-Ge / Tasarım Merkezi Ve Teknoparklara Özel Değişiklikler Açıklanmıştır!

1.11.2021

7338 Sayılı Kanun Torba Yasasında yer alan Ar-Ge / Tasarım Merkezi Ve Teknoparkları ilgilendiren hususlar aşağıdaki gibidir:

1. Daha önce 2019 yılı sonuna kadar uygulanabilen hızlandırılmış amortisman uygulamasıimalatçı, Ar-Ge Merkezi ve TGB firmaları için tekrar getirilmiştir. Buna göre, Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere2023 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanmasına karar verilmiştir.

2021 yılı amortisman süreleri için tıklayınız.

2. Hali hazırda vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi, Maliye Bakanlığı yetkisindedir. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi yapıları olan ve Tam Tasdik Kapsamında olmayan firmalarca, yararlanılan indirim için YMM Ar-Ge/Tasarım İndirimi Tasdik Raporunun vergi dairesine ibrazı şarttır. Bu raporun ibrazında süreye uymamak indirim iptaline neden olmaktadır. Yapılan yeni düzenleme ile; raporun zamanında ibraz edilmemesi halinde, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile 60 gün mühlet tanınmaktadır. Bu süre içinde raporun ibraz edilmesi ile indirim hakkı korunmuş olacaktır.

21/10/2021 tarihinde yayınlanan VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Kanun No:7338) için tıklayınız.