1707 Sipariş Ar-Ge 2022 yılı 1. Dönem Çağrılarının Sonuçları Açıklandı. Değerlendirme Sürecinde Önemli Yenilik!

31.10.2022

Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenen 1707 Sipariş Ar-Ge 2022 yılı 1. Dönem çağrılarının sonuçları açıklanmıştır.

31 Ocak 2022 tarihinde açılan 1707 Sipariş Ar-Ge 2022-1 ve 1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge 2022-1 çağrılarına yapılan 79 başvurunun 39’ unun desteklenmesine karar verilmiştir.

Desteklenen projelerin listelerine ulaşmak için tıklayınız.

Geliştirilebilir proje yaklaşımı ile değerlendirme sürecinde yeni bir yaklaşıma gidilmiştir. Yenilikçi yönü, teknolojik içeriği, ticarileşme ve yeşil mutabakata uyum potansiyeli güçlü olmasına rağmen yeterince güçlü yönleri yansıtılamayan projeler için ret kararı almak yerine revizyona açılarak belirlenen eksikliklerin tamamlanmasına ve yeniden değerlendirme yapılmasına imkan sağlanacaktır.

2022-1 Dönem 1707 Sipariş Ar-Ge çağrıları kapsamında 33 proje Geliştirilebilir Proje olarak değerlendirilmiştir.

Geliştirilebilir projelerin listelerine ulaşmak için tıklayınız.

Kalan 11 proje ret edilmiştir.

Kabul edilen projeler için destek kapsamı ve sözleşme firmaların kargo adresine, reddedilen projeler için gerekçeli ret kararı firmaların KEP adresine gönderilecektir. Geliştirilebilir bulunan projelere revizyon maddeleri bildirilerek eteydeb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden revizyon açılacaktır.

1707 Sipariş Ar-Ge – 2022-1 çağrısında, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Çağrıda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak; proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır.​

Çağrı kapsamında, "Proje değerlendirme ölçütleri" bölümünde yer alan linklerde belirtilen Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında sunulan projelere öncelik verilecektir.

BAŞVURU SÜRECİ:

Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapacaktır. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olacaktır. Müşteri kuruluş KOBİ veya Büyük ölçekli olabilir. Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır.

Çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer almaz. Projelerde, Müşteri Kuruluşta ve Tedarikçi Kuruluşta proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip asgari bir proje personelinin bulunması zorunludur.

Çağrıya sunulacak projenin çıktısı ürünün Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecektir. Proje çıktısının bir süreç olması ya da yalnızca Müşteri tarafından kullanılacak bir makine, ekipman vb. olması halinde bu sürecin/makine vb.nin mevcut duruma ya da benzerlerine göre belirgin derece iyileşmiş ekonomik getiri sağlaması ve Müşteri Kuruluş tarafından kullanılması beklenecektir. Proje çıktısı ürünün ya da sürecin/makine vb.nin bu maddede sözü edilen unsurları nasıl sağlayacağı Ekonomik Fizibilite Raporunda açıklanmalıdır.

Destek oranı: Müşteri kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda beyan edilen giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı (%20) Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olur.)

Proje Bütçesi Üst Sınırı:5.000.000 TL

Proje Toplam Süresi: Proje süresi en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi yirmi dört ay aşılmaz.

Tedarikçi kuruluşun Personel Giderleri, Seyahat Giderleri, Hizmet ve Danışmanlık Alımları, Alet teçhizat Giderleri, Malzeme, Sarf Giderleri ve genel gider desteği desteklenir. (Genel gider desteği: üst limit 50.000 TL ve oranı proje destek tutarının en fazla %5’i.)

Müşteri Kuruluşun: Yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetler yapan proje personelinin giderleri (Bu desteğin üst sınırı 18 adam-ay işgücünü geçmeyecektir).Genel gider desteği: üst limit 50.000 TL ve oranı proje destek tutarının en fazla %5’i

Çağrı Açılış Tarihi:3 Ekim 2022

Proje Başvurularının PRODİS Üzerinden Alınması:10 Ekim 2022

(Ayıca bir duyuruya kadar çağrı başvuruya sürekli açıktır.)

Ekonomik Fizibilite Raporu, İşbirliği Sözleşmesi, Taahhütname, gerekli görülmesi durumunda ilgili proje ile karşılaştırma dokümanı ve gerekli görülen diğer bilgilere ilişkin eksikler istendiği tarihten itibaren TÜBİTAK’ın belirlediği tarihe kadar tamamlanır.