FOSTER PROJESİ FRIT II İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!!!

16.01.2023

Tahsis Edilen Toplam Hibe: Toplam 35 milyon Euro

Faydalanıcı KOBİ Sayısı: En az 697 işletme

Yeni/Korunan Toplam İstihdam Sayısı: En az 2.788 istihdam pozisyonu yaratılması

PROGRAMDAN KİMLER FAYDALANABİLİR? Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yararlanma hakkı bulunan KOBİ’ler

KOBİ’LER İÇİN UYGUNLUK KRİTERLERİ:

 • İşletmeler, KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemine kayıtlı ve aktif durumda olmalıdır.
 • İşletmelerin 2021 KOBİ Bilgi Beyannameleri güncel olmalıdır.
 • İşletmeler, istihdam yaratma/koruma taahhüdünde bulunmalıdır.
 • 12.2021 tarihi veya öncesinde kurulmuş olan işletmeler başvurabilir.
 • İşletmelerin ana faaliyet konusu, KfW ve IFC yasaklı sektör ve faaliyetleri arasında bulunmamalı (Yasaklı Sektörler ve Faaliyetler Tablosu için lütfen Ek 2’ye bakınız) ve işletme herhangi bir AB/BM yaptırım listesinde yer almamalıdır.
 • İşletmeler, IFC Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Risk sınıflandırmasına göre “A” kategorisinde yer almamalıdır.
 • İşletmeler, bu program kapsamında istihdam edilen/edilecek personel için, AB veya BMZ tarafından finanse edilen ve devam eden; FRIT I veya FRIT II ile bunlara benzer programlardan destek almamalıdır.

Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

NACE REV 2’ye göre sınıflandırma;

 • C – İmalat ve
 • 61-Telekomünikasyon
 • 62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
 • 63 – Bilgi hizmeti faaliyetleri
 • 72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
 • 74 – Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde ise; aşağıda belirtilen 2’li NACE kodunda yer alan ve yüksek teknoloji alanlarından herhangi birinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir (Yüksek Teknoloji Alanları Tablosu için Teklif Çağrısı Ek-1’e bakınız).

NACE REV 2’ye göre sınıflandırma;

 • Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
 • Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
 • Diğer ulaşım araçlarının imalatı
 • Telekomünikasyon
 • Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 
 • Bilgi hizmet faaliyetleri
 • Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

PROGRAMA İLİŞKİN GENEL BİLGİLERİ

Destek Süresi:  16 ay

Desteklenecek Giderler: Personel Gideri ve Diğer giderler: Makine, Teçhizat, Kalıp, Yazılım ve Eğitim

Destek oranı: Personel için %70, Diğer giderler için %50

Genç ve Kadın İstihdamı Destekleme Oranı: Yeni istihdam edilecek kişinin genç (30 yaş altı) veya kadın olması durumunda ilgili personel için destek oranı %100

İzleme dönemi periyodu: 4 ay

Destekten faydalanmak isteyen KOBİ’ler, destek üst limitine göre aşağıda yer alan istihdam taahhüdü seçeneklerinden birini tercih etmelidir.

İSTİHDAM KRİTERLERİ

Üst Destek Limiti

 • 500.000 TL: Toplam 2 istihdam yaratılması/korunması beklenecektir. Bunun en az 1’i yeni istihdam olmalıdır. 1 Türk vatandaşı + 1 GKAS/UKSK
 • 1.000.000 TL: Toplam 4 istihdam yaratılması/korunması beklenecektir. Bunun en az 2’si yeni istihdam olmalıdır. 2 Türk vatandaşı + 2 GKAS/UKSK

Başvurusu destek kapsamına alınan işletmelerin her izleme döneminde; teklif çağrısı ilan tarihinden önceki son 12 (on iki) ayın SGK prim günleri toplamının üçte birinden fazlasını muhafaza etmesi ve destek süresince istihdam ettiği mevcut ve yeni her personeli için SGK kayıtlarındaki prim gün sayısının en az 80 (seksen) olması gerekir.

“Rekabetçiliği Geliştirme ve İstihdamın Artırılması” ana teması kapsamında KOBİ’ler, aşağıda belirtilen çağrı konularına uygun teklifler hazırlayacak ve istihdam koruma/yeni istihdam taahhüdünde bulunacaktır. Teklif Çağrısı Konuları:

 • Kapasite (insan kaynağı, makine, ekipman, vb.) artırımı
 • Pazar payının artırılması
 • Ürün geliştirme ve çeşitlendirme
 • Ürünün katma değerinin artırılması
 • Dijitalleşme
 • Enerji verimliliğinin artırılması
 • Yeşil üretime geçiş (geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetleri vb.)
 • İşletmeler arası iş birliği

olarak belirlenmiştir.

Teklif Çağrısı

Teklif Çağrısı Ek-1

Teklif Çağrısı Ek-2