Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmıştır!

25.04.2023

20.04.2023 tarihinde yayımlanan 32169 sayılı resmi gazetede belirtilen değişiklikler aşağıda belirtilmiştir;

Kararın 2.maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir.

o) Dijital Dönüşüm Destek Programı: Teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan destek programını,

(ö) Yeşil Dönüşüm Destek Programı: Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan destek programını ifade eder.

Kararın 17. Maddesinin 1. Fıkrasına aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

(ee) Dijital Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar

(ff) Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar

Değişiklik kapsamında yeni düzenlemeler aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Eski düzenleme

Yeni düzenleme

Madde 5/ 3. Fıkra

Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde yirmi beşini aşamaz.

Madde 5/ 3. Fıkra

Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde yirmi beşini aşamaz. Dijital Dönüşüm Destek Programı ile Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar için bu hüküm uygulanmaz.

Madde 11/ 1. Fıkra

g) Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

Yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 11/ 3. Fıkra

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla bir milyon, bir milyon iki yüz bin, bir milyon dört yüz bin ve bir milyon sekiz yüz bin Türk Lirasını geçemez.

Yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 17/ 1. Fıkra

h) Bakanlık, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.

Madde 17/ 1. Fıkra

h) TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ya da 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge projesi sonucunda geliştirildiği Bakanlıkça Görevlendirilen izleyici raporu veya varsa ilgili Değerlendirme ve Denetim Komisyonu kararı ile Belgelenen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.

Aynı kararın EK-2B sayılı ve “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablosunun 9 numaralı dipnotuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

i) US 97 KODU: 0112.0.10 olan tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanının asgari 1000 m2 olduğu kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları.

Eski düzenleme

Yeni düzenleme

EK4 I/A Bölümü 4. Madde

5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.

EK4 I/A Bölümü 4. Madde

5 dekarın altındaki seracılık yatırımları ve tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanı asgari 1000 m2 olduğu kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları.

EK4 I/A Bölümü 5. Madde

Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği, entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kâğıt hamuru üretimine yönelik asgari yüz hektar alanındaki plantasyon yatırımları hariç). 

 

EK4 I/A Bölümü 5. Madde

Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları ve tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanı asgari 1000 m2 olduğu kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları,  kültür mantarı yetiştiriciliği, entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kâğıt hamuru üretimine yönelik asgari yüz hektar alanındaki plantasyon yatırımları hariç).

 

32169 Sayılı Resmi gazeteye ulaşmak için tıklayınız.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Güncel Karara ulaşmak için tıklayınız.