TEYDEB Transfer Ödemesi (Ön Ödeme) Süreçlerinde Önemli İyileştirmeler Yapılmıştır!

23.01.2024

Tübitak tarafından desteklenen programlar kapsamında kuruluşlara sağlanan ön ödeme (transfer ödemesi) ile ilgili önemli iyileştirmeler yapılmıştır.

ÖNCEKİ Ön Ödemeye İlişkin Bilgiler

2024 Yılı itibariyle Ön Ödemeye İlişkin Güncel Bilgiler

Proje destek bitiş tarihine 6 aydan az süre kalan projelere transfer ödemesi yapılmaz.

Proje destek bitiş tarihine 3 aydan az süre kalan projelere transfer ödemesi yapılmaz.

Teminat/kefalet mektubu/kefalet senediyle yapılan transfer ödemesi kuralları ile kuruluş tarafından düzenlenen senetle yapılan transfer ödemesi kuralları farklıdır.

Teminat mektubu, kefalet mektubu, kefalet senedi ve kuruluş tarafından düzenlenen senetle yapılacak transfer ödemesi kuralları arasındaki farklılık kaldırılmıştır.

Kuruluşlar teminat mektubu, kefalet mektubu, kefalet senedi veya kuruluş tarafından düzenlenen senetlerden sadece biri sunularak transfer ödemesi alınabilmektedir.

- Kuruluşlar ilave teminat vererek daha fazla transfer ödemesi alamazlar.

- Senet karşılığı transfer ödemesi tek seferde yapılmaktadır. Yapılan transfer ödemesi 2 dönemde mahsup edilecektir.

- Transfer ödemesi proje bütçesinin ya da kalan proje bütçesinin %25 i kadar yapılmaktadır.

- Transfer ödemesi için talep edilen tutarın %25 fazlası kadar teminat talep edilmektedir.

Kuruluşlar teminat mektubu, kefalet mektubu, kefalet senedi veya kuruluş tarafından düzenlenen senetleri ayrı ayrı sunarak transfer ödemesi alabileceği gibi birden fazla teminat türünü bir arada sunarak da transfer ödemesi alabileceklerdir.

Örnek: Teminat mektubu ile kuruluş tarafından düzenlenen senedi birlikte sunarak transfer ödemesi talep edebilecektir.

- Proje maliyetlerinde veya proje destek üst limitlerindeki artışlar nedeniyle ilave teminat verilerek daha fazla transfer ödemesi yapılabilmesi için düzenleme yapılmıştır.

Örnek: Teminat mektubu sunarak transfer ödemesi almış kuruluş takip eden dönemde kuruluş tarafından düzenlenen senedi sunarak ilave transfer ödemesi alabilecektir.

- Senet karşılığı tek sefer transfer ödemesi yapılması ve yapılan ödemenin 2 dönemde mahsup edilmesi kuralı kaldırılmıştır. Kuruluş tarafından düzenlenen senetle transfer ödemesi, teminat mektubu, kefalet mektubu ve kefalet senedinde olduğu gibi kalan bütçeye göre her dönem yapılacaktır.

- Transfer ödemesi proje bütçesinin ya da kalan proje bütçesinin %30 u kadar yapılacaktır. Bu düzenleme sonrası kuruluşlar daha fazla transfer ödemesi alabileceklerdir.  

- Yapılan düzenleme ile teminat oranı azaltılarak talep edilen transfer ödemesi tutarı kadar teminat istenecektir.

Örmek: Mevcut durumda 1.000.000 TL’lik transfer ödemesi için 1.250.000 TL’lik teminat istenirken, yeni düzenleme sonrası 1.000.000 TL’lik transfer ödemesi için 1.000.000 TL’lik teminat istenecektir.

 

Mikro ölçekte olmayan kuruluşlarda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışırken çalıştığı şirkete %5 ve altında hisseye sahip olacak şekilde ortak olan ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan şirket çalışanlarının proje kapsamındaki maliyetleri desteklenebilecektir.

 

Proje kapsamında TÜBİTAK’tan olan alacaklarını temlik etmiş ve temlik borcu bitmiş kuruluşlara transfer ödemesi yapılabilecektir.

 

Değişikliğe ilişkin Diğer Notlar:

Son dönemde enflasyondaki artışlar nedeniyle proje maliyetleri ciddi oranda artmış olduğundan, proje bütçesi veya proje süresince kalan proje bütçesi Ocak ve Haziran aylarında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin altı aylık ortalamalarına göre değişim oranında artırılacaktır. Ayrıca 1 Ocak 2023 tarihinden sonra desteklenen projelerin de kalan bütçeleri geriye dönük olarak artırılacaktır.  Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi dikkate alınarak yapılacak artışlar sadece transfer ödemesinde dikkate alınacak olup, bu artışlar bütçe artışı olarak dikkate alınmayacaktır.

Yukarıda belirtilen transfer ödemesi kuralları 1 Ocak 2024 tarihinden sonra yapılan transfer ödemelerinde geçerli olacaktır. 

Transfer ödemesi ile ilgili eski ve güncel durumdaki kurallara göre hazırlanmış örneğe ulaşmak için tıklayınız.