FRIT II İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı Açılmıştır!

31.01.2024

Teklif Çağrısının Amacı

Ülkemizde yurt dışı kaynaklı göçten en çok etkilenen illerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ); Türk vatandaşları, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler, Uluslararası Koruma Sağlanan Kişiler ve Sosyal Uyum Yardım Programı’ndan yararlanan kişiler için kayıtlı istihdam yaratmalarını ve istihdamı muhafaza etmelerinin sağlanmasıdır.

Başvuru Koşulları

NACE REV 2'ye göre sınıflandırma;

C – İmalat ve

61-Telekomünikasyon

62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

63 - Bilgi hizmeti faaliyetleri

72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

74 - Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 

  • Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde yukarıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.
  • Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde ise yukarıda belirtilen sektörlerden Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosuna (Ek-1) göre yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.
  • 31/12/2022 tarihi veya öncesinde kurulmuş olan işletmeler başvurabilir.
  • KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı, 2022 yılı İşletme Beyanı onaylı KOBİ’ler başvurabilir.
  • Başvuru yapılan il program süresince değiştirilemez.
  • Yasaklı Sektörler ve Faaliyetler Tablosu’nda (Ek-2) yer alan sektör/faaliyetlerde faal işletmeler ile çevresel ve sosyal etkisi bakımından yüksek risk sınıfına giren işletmeler (A kategori) başvuru yapamaz.
  • Tasfiyesi başlayan veya iflas eden işletmeler başvuru yapamaz.

Çağrı Açılış Tarihi: 29.01.2024

Çağrı Kapanış Tarihi: 27.02.2024 

Destek Süresi: Destek süresi 16 aydır. (Ek süre verilmeyecektir.)

Destek Oranı: Program kapsamında uygulanacak destek oranı, diğer giderler için % 50 (elli) olup personel gideri için % 70 (yetmiş)’tir. Yeni istihdam edilecek personelin kadın ya da genç olması durumunda ise ilgili personele ilişkin gider için destek oranı % 100 (yüz) olarak uygulanır.

Desteklenecek Giderler ve Özel Şartlar

A. Personel Gideri

  • Personel giderleri desteği, mevcut ve/veya yeni personel istihdamı için sağlanır. Teklif çağrısı ilan tarihi itibarıyla işe başlayan personel yeni istihdam sayılır. Teklif çağrısı ilan tarihinden önceki 4 (dört) ay içinde veya teklif çağrısı ilan tarihinden sonra işten ayrılan personel yeniden istihdam edilse dahi yeni istihdam sayılmaz.
  • Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için; desteğe konu personelin çalıştığı ay için geçerli olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan asgari ücretin işverene maliyeti dikkate alınır.

B. Diğer giderler

  • Destek kapsamında satın alınacak; eğitim hizmeti ve yazılım, yeni olması şartıyla makine, teçhizat ve kalıp giderleri (KDV hariç) istihdam taahhüdünün karşılanması koşuluyla desteklenir.

İkinci Teklif Çağrısı Uygulama Esasları için tıklayınız.

İkinci Teklif Çağrısı bağlantısı için tıklayınız.

İkinci Teklif Çağrısı ek 1 için tıklayınız.

İkinci Teklif Çağrısı ek 2 için tıklayınız.