BAŞVURUYA AÇIK ÇAĞRILAR

Program Adı

Destek

Sağlayıcı

Kuruluş

 Önemli TarihlerÖzet Bilgi

 1707 Sipariş Ar-Ge Çağrıları

TÜBİTAK

 1. Çağrı Başvuru Tarihi

Çağrı Açılış Tarihi:19.01.2024

Çağrı Kapanış Tarihi:04.03.2024

2. Çağrı Başvuru Tarihi

Çağrı Açılış Tarihi: 01.05.2024

Çağrı Kapanış Tarihi: 30.06.2024

3. Çağrı Başvuru Tarihi

Çağrı Açılış Tarihi: 01.10.2024

Çağrı Kapanış Tarihi: 30.11.2024

 

1707 Sipariş Ar-Ge Programı kapsamında müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedefleyen bir destek programıdır.

2024 yılında çağrılı olarak yürütülecek bu destek programı kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak; proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecektir. TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş, bu önemli süreçte eşfinansman yoluyla KOBİ'lerin gereksinim odaklı Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmelerini sağlamaktadır.

· Destek oranı: Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projeler için; Müşteri Kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecektir. BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projelerde TÜBİTAK desteği %50 olacaktır.

· Proje Bütçesi Üst Sınırı: 5.000.000 TL

· Proje Toplam Süresi: Proje süresi en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi yirmi dört ay aşılmaz.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı TÜBİTAK  Sürekli Açık 

1702-Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’ nda üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendirilmektedir.

Müşteri Kuruluş ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır.

Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

Proje Süresi: En Fazla 60 Ay

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 4.000.000 TL

Destek oranı üst sınırı:

Büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için: %60,
KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75’tir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon

Destek Programı

KOSGEB Sürekli Açık 

31.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

• Projelerin Destek Üst Limiti: 1.000.000 TL'dir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

TÜRKİYE DEPREM SONRASI MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN CANLANMASI DESTEK PROGRAMI

KOSGEB

Uygulama Yılı: 2023-2025

Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı depremden etkilenen bölgelerde KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacı ile uygulanacaktır.

Proje Hedefi: Depremden etkilenen bölgelerde KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması

Proje Hedef Kitlesi:

- 7 ilde (Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa ve Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç)) hasar gören işletmeler,

- 4 ilde (Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Nurdağı ve İslahiye) hasar gören veya en az %30 gelir kaybına uğrayan işletmeler.

Destek Süresi: 6 ay

Destek Türü: Geri Ödemeli (Borç Taahhütnamesi ile)

Geri Ödemesiz Dönem: 6 ay (Destek Süresi) + 18 ay (İzleme Süresi)

Geri Ödeme Dönemi: 12 ay (3 Taksit)

Destek Programı Süresi (İzleme ve Geri ödeme Süreleri Dahil): 36 ay

Proje kapsamında desteklenecek iller yaşanan hasar göz önüne alınarak 2 gruba ayrılmıştır.

Grup 1: Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Nurdağı Islahiye İlçeleri

Grup 2: Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep (Nurdağı ve Islahiye hariç)

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

IRASME 33. ÇAĞRISI

TÜBİTAK

Çağrı Açılış Tarihi: 01.12.2023

Çağrı Kapanış Tarihi: 27.03.2024 

Çağrı kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma niteliği aranmamakta, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih edilmekte ve

· Yeni ürün üretilmesi

· Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi

· Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi

· Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

hedefleri olan projeler desteklenmektedir.

Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları

· Proje süresi en fazla 36 ay olabilir. 

· Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

- Proje başına 325.000 Avro’yu,

- Yürütücü kuruluş başına;

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 100.000 Avro’yu,

• Özel kuruluşlar için 325.000 Avro’yu 

aşamaz. TÜBİTAK’tan talep edilen katkı, proje bütçesi ile destek oranının çarpılmasıyla elde edilir. Birden fazla yürütücü kuruluşun yer aldığı projelerde, TÜBİTAK’tan talep edilen katkı, her bir yürütücü kuruluşun proje bütçesi ile destek oranının çarpılması sonucu elde edilen tutarların toplamıdır. 

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

2023 – 01 Proje Teklif Çağrısı Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi ve 2023 – 02 Proje Teklif Çağrısı Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Çağrıları

KOSGEB

2023-01 ve 2023-02 Çağrılarına ait Proje Başvuru Tarihleri: 08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024

2023 – 01 Proje Teklif Çağrısı Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımları

Çağrı Konusu: Sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin enerji sistemlerini karbondan arındırmak, KOBİ'leri çevre dostu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirmek ve KOBİ'lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projeler önceliklendirilecektir.

Proje konusu ‘’Güneş Enerji Sisteminin kurulması ve işletilmesi’’ olmalıdır. Güneş Enerji Sistemi kapsamında işletmelerinin gerçekleştireceği yatırımların çatı üstü ve/veya işletmelerin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde kurulması için başvuru yapmaları beklenmektedir.

Destek Üst Limiti ve Oranı: 14.000.000 TL (Geri Ödemeli) ve %60

2023 – 02 Proje Teklif Çağrısı Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi

Çağrı Konusu: Sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmaktır. Yeşil teknolojileri benimseme, karbonsuzlaştırma, kaynak verimliliğini artırma, atık üretimini azaltma, suyun korunması ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini uygulamaya yönelik projeler önceliklendirilecektir.

Destek Üst Limiti ve Oranı: 4.000.000 TL (Geri Ödemeli) ve %70

2023-01 ve 2023-02 Çağrılarına ait Proje Süresi: Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 12 aydır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

TÜBİTAK

Çağrı Açılış Tarihi: 02.01.2024
Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi: 
06.03.2024 (Saat 23:59)
Çağrı Kapanış Tarihi: 
08.03.2024 (Saat 23:59)

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeleri ile firmaların;
- Proje esaslı araştırma

‐ Teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,

- Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,

- Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması,

- Ulusal/uluslararası pazarda rekabet güçlerinin artırılması,

- Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

amaçlanmaktadır.

Destek Üst Limiti: 2.400.000 TL’dir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 

TÜBİTAK

Çağrı Açılış Tarihi: 02.01.2024
Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi:
13.03.2024 (Saat 23:59)
Çağrı Kapanış Tarihi:
15.03.2024 (Saat 23:59)

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeleri ile firmaların;
- Uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve uluslararası pazarı hedefleyen ürünlerin geliştirilmesi,
- Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması
- Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi
- Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
- Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
- Üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, amaçlanmaktadır.

Destek Üst Limiti: Üst limiti bulunmamaktadır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Eurostars 2024 Çağrısı

TÜBİTAK

Çağrı Açılış Tarihi: 12 Ocak 2024

EUROSTARS Uluslararası Çağrı Kapanış Tarihi: 14 Mart 2024 saat 14.00 (Orta Avrupa Saati)

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt İçin Son Tarih: 31 Mart 2024, 23.59 TSİ

Ulusal Ön Proje Başvuruları İçin Son Tarih: 2 Nisan 2024, 23.59 TSİ

Uluslararası işbirliğine dayalı Ar-Ge ve yenilik projelerini finanse ederek yenilikçi KOBİ'leri ve proje ortaklarını (büyük şirketler, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve diğer türdeki kuruluşlar) desteklenmektedir.

Başvuru uygunluk koşulları:

- Proje konsorsiyumu, Eurostars ülkesinden yenilikçi bir KOBİ tarafından yönetilmelidir.
- Proje konsorsiyumu birbirinden bağımsız en az iki kuruluştan oluşmalıdır ve en az bir kuruluşun AB veya Horizon Avrupa İlişkili Ülkesinden (Kanada, Güney Kore, Singapur, Güney Afrika, İsviçre ve Birleşik Krallık) gelmesinden oluşmalıdır.
- Katılımcı ülkelerdeki KOBİ'lerin bütçesi toplam proje maliyetinin %50'si veya daha fazlasıdır.
- Hiçbir katılımcı veya ülke tek başına proje bütçesinin %70'inden fazlasından sorumlu değildir.
- Proje sivil uygulamalara özel olarak odaklanmaktadır.
Değerlendirme kriterleri:

- Konsorsiyumun kalitesi
- İşbirliği yolu ile katma değerli ürün geliştirme durumu
- Gerçekçi ve açıkça tanımlanmış proje yönetimi ve planlaması
- Uygun maliyet yapısı
- Projeye konu ürünün pazar stratejisi, rekabet avantajı, pazar riskleri, ticarileşme planı
- Projeye konu ürünün ekonomik, çevresel ve toplumsal açıdan etkileri
- Projeye konu ürünün yenilik derecesi
- Teknik zorluk düzeyi
- Teknik ulaşılabilirlik düzeyi

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

FRIT II İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMI

KOSGEB

Çağrı Açılış Tarihi: 29.01.2024

Çağrı Kapanış Tarihi: 27.02.2024 

Teklif Çağrısının Amacı

Ülkemizde yurt dışı kaynaklı göçten en çok etkilenen illerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ); Türk vatandaşları, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler, Uluslararası Koruma Sağlanan Kişiler ve Sosyal Uyum Yardım Programı’ndan yararlanan kişiler için kayıtlı istihdam yaratmalarını ve istihdamı muhafaza etmelerinin sağlanmasıdır.

Destek Süresi: Destek süresi 16 aydır. (Ek süre verilmeyecektir.)

Destek Oranı: Program kapsamında uygulanacak destek oranı, diğer giderler için % 50 (elli) olup personel gideri için % 70 (yetmiş)’tir. Yeni istihdam edilecek personelin kadın ya da genç olması durumunda ise ilgili personele ilişkin gider için destek oranı % 100 (yüz) olarak uygulanır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yeni Nesil Yapay Zekâ Yöntemleri Geliştirilmesi SAGA Çağrısı

SSB

Çağrı Açılış Tarihi: 01.02.2024

Çağrı Kapanış Tarihi: 22.03.2024

SAGA ile Yapay Zekâ alanında, yenilikçi ve özgün yapay zekâ yöntemleri ve sinir ağları geliştirilmesi için temel bilim/temel Ar-Ge düzeyi çalışmalar başta olmak üzere, başvuru sahiplerinin konu ile ilgili yeteneklerinin, yetkinliklerinin ve Ar-Ge proje önerilerinin değerlendirilerek konuya yönelik başlatılacak projelerin ve proje modellerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Teknoloji Konuları

• Yenilikçi ve Özgün Yapay Zekâ Yöntemlerinin/Sinir Ağlarının Geliştirilmesi 
• Üretken Yapay Zekâ (Generative AI)
Açıklanabilir Yapay Zekâ (Explainable AI)
• Uç Yapay Zekâ (Edge AI/Edge Computing)
• Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforcement Learning)

Proje Bütçesi: Bütçe limiti yoktur.

SAGA Başvuruları SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Portalı üzerinden Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. 

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.