SADE

SANAYİ AR-GE VE YENİLİK DESTEKLERİ (SADE)

Sanayi Ar-Ge ve Yenilik Destekleri, tematik ve genel çağrılar olarak iki başlık altında proje başvurularını alacaktır.

 • Genel SADE
 • Tematik SADE

SADE Programı kapsamında şu anda açık bir çağrı bulunmamaktadır.

Genel SADE, ülkemiz sanayisine kurumsal araştırma ve teknoloji geliştirme yeteneği kazandırmak, özgün teknolojilerin geliştirilmesini ivmelendirmek, yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirme yetkinliğini arttırmak, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin ürüne dönüştürülmesini sağlamak için başvurulabilecek çağrıları kapsamaktadır. 

Tematik SADE ise Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen alanlardaki çağrıları kapsamaktadır. 

BAŞVURU SÜRECİ: 

Destek oranı: KOBİ’ler için %75 ve Büyük işletmeler için %60’dır. Çağrıda oranı belirtilmek üzere en fazla onaylanan bütçenin %20’sine kadar genel gider desteği verilebilmektedir.

Proje Bütçesi: Her çağrı başlığı için ayrı tanımlanır.

Proje Süresi: En fazla 36 ay olmak üzere her çağrı başlığı için ayrı tanımlanır.

 • Ar-Ge Personeli, Ar-Ge Alet teçhizatı, Hizmet ve Danışmanlık Alımları, Prototipleme ve Test giderleri desteklenir.

 • Destek kapsamı, sınırlamalar, ortaklık ve işbirliği yapıları her çağrı için ayrı ayrı Çağrı Bilgi Dokümanlarında tanımlanır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ: 

Projeler; Ön Değerlendirme, Yerinde Hakem Değerlendirmeleri, Çağrı Paneli Değerlendirmesi ve Grup Yürütme Kurulu Değerlendirmesinden geçer. Projeler;

 • Projenin teknolojik ve/veya teknik yeterliliği

 • Projenin Yapılabilirliği

 • Projenin Etkisi

ana boyutları çerçevesinde incelenir.

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ: 

 • Projelerde çağrıda belirtilen periyotlarda dönem raporları ile izleme gerçekleştirilir. Dönem raporu ve projenin son döneminde hazırlanan sonuç raporu, dönem bitiş tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar sunulur.

 • Onaylanan projelerin raporlama takvimi destek karar yazısı ile iletilir ve bu rapor takvimi çerçevesinde her dönem için teknik, mali ve MM raporları düzenlenir.

 • Onaylanan proje bütçesinin %25’ini geçmemek kaydıyla ve proje çağrısında belirtilmek üzere Teminat Mektubu karşılığında ön ödeme yapılabilir.  

 • Proje sonunda Sonuç raporu hazırlanır.