31.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

Bu programın amacı,

a) Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerini veya iyileştirmelerini,
b) Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesini

sağlamaktır.

Ar-Ge ve İnovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki Ar-Ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.

Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır.

Ür-Ge konusu olabilecek ürünler için aşağıdaki kriterlerde herhangi birinin sağlanması gerekir:

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan
 • Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan
 • Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan
 • 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan
 • Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan 
 • Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan

ürünler için başvuru yapılması esastır.

Proje Süresi;

 • En az 8, en fazla 24 aydır.
 • Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir. Proje süresi toplamda 24 ayı geçemez.

Projelerin Destek Üst Limiti: 1.100.000 TL (Çağrılı başvurularda üst limit 6.000.000TL’ye kadar çıkabilmektedir.)

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMIDESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

(%)

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği200.00075*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.00075*
Nitelikli Personel Giderleri Desteği300.000100
Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği100.000 75
Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği100.000 75
Diğer Giderler Desteği

(Toplam Üst Limit 50.000 TL)

 

Proje Danışmanlık Desteği25.00075
Eğitim Desteği25.000
Proje Tanıtım Desteği15.000

Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

25.000
İşletme Kuruluş Giderleri Desteği

5.000 (şahıs işletmesi)

10.000(sermaye şirketi)

Destek Oranı Uygulanmaz

*Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

DESTEK UNSURLARI:

1. Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı: 

a) Satın alınacak makine-teçhizat yeni veya ikinci el olabilir.

b) Geri ödemesiz 200.000 TL, geri ödemeli 300.000 TL

2. Personel Desteği: 

a) Mevcut veya yeni istihdam edilecek personel için sağlanır.

b) Geri ödemesiz olarak 300.000 TL’dir.

3. Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği:

a) Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri için yapılan başvuru ve/veya tescil giderlerini kapsar.

b) Destek üst limiti 100.000 TL’dir.

4. Test-Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği:

a) Proje kapsamında kamu kurum/kuruluşları ile üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz ve kalibrasyon hizmet giderleri ile ürün belgelendirme giderlerini kapsar.

b) Destek üst limiti 100.000 TL’dir.

5. Proje Geliştirme Destekleri:

a) Proje Danışmanlık: 25.000 TL

b) Eğitim: 25.000 TL

d) Tanıtım desteği: 15.000 TL

e) Yurtiçi/Yurtdışı Kongre/Fuar/İşbirliği ziyareti: 20.000 TL (Yurtiçi ziyaret için 5.000TL, yurtdışı ziyaret için 10.000TL)

f) İşletme Kuruluş Giderleri: gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL destek sağlanır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

 • KOSGEB Uzmanı tarafından ön değerlendirme yapılır. Eksik veya talep edilen bir belge varsa firmaya geri dönüş yapılır.

 • KOSGEB uzmanları ve akademisyenlerden oluşan bir kurul toplanır ve bu kurula proje sahibi kuruluş veya girişimci tarafından sunuş yapılır.

KRİTERLER: 

 • Başvuru sahibi ve proje personelinin teknik olarak yeterliliği

 • Projenin Ar-Ge inovasyon yönü

 • Pazar araştırması ve ticarileşebilirliği

 • Projenin sağlayacağı katma değer

 • İş zaman planı, bütçe ve destek kullanım planı

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ:

 • Programın başlangıç tarihi; desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihtir.

 • Proje 4’er aylık dönemler halinde izlenir ve raporlanır.

 • Fatura ve ödemelerle KOSGEB’e ödeme talepleri sunulur ve yerinde yapılacak incelemelerle ödeme olurları KOSGEB uzmanlarınca hazırlanır.