1511-programi

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)

Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle, teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi, özgün teknolojilerin geliştirilmesi, teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ: 

 • TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli alanlarda yayınlanan çağrılara uygun projeler desteklenir.

  Destek oranı: KOBİ’ler için %75 + onaylanan bütçenin %10 genel gider desteği olmak üzere % 82,5 ve Büyük işletmeler için %60 + onaylanan bütçenin %10 genel gider olmak üzere %66’dır.

Proje Bütçesi: Her çağrı başlığı için ayrı tanımlanır.

Proje Süresi: Çağrı başlığı için ayrı tanımlanır.

 • Ar-Ge Personeli, Ar-Ge Alet teçhizatı, Hizmet Giderleri ve Danışmanlık Alımları, Malzeme ve Sarf giderleri desteklenir. Bununla birlikte detaylı pazar araştırması, pazar ve rakip analizleri, müşteri ihtiyaçları vb. hususları içeren ekonomik fizibilite raporunun proje önerisi ekinde sunulması halinde, ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için alınan hizmet destek kapsamına alınabilmektedir.

 • Destek kapsamı, sınırlamalar, ortaklık ve işbirliği yapıları her çağrı için ayrı ayrı Çağrı Bilgi Dokümanlarında tanımlanır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ: 

Projeler; Çağrı Paneli Ön İncelemesi, Yerinde Hakem Değerlendirmeleri, Çağrı Paneli Değerlendirmesi ve Komite Değerlendirmesinden geçer. Projeler;

 • Proje içeriğinin çağrı konu ve kapsamına uygunluğu,

 • Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,

 • Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu,

 • Proje çıktılarının ekonomik yarar ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.

Geçer puan alan projeler, puan sırasına göre sıralanır ve en yüksek puan alan projeden başlayarak çağrı bütçesine sığacak kadar proje desteklenir.

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ: 

 • Onaylanan projeler her yılın 6. ve 12. ayında sona eren dönemlere bölünür ve her dönem için teknik, mali ve MM raporları düzenlenir.

 • Onaylanan proje bütçesinin %25’i kadar Teminat Mektubu karşılığında Avans Ödemesi talep edilebilir.

 • Proje bazında en fazla 150.000 TL (yüz elli bin Türk Lirası)’na kadar senet karşılığı transfer ödemesi yapılabilir.

 • Proje sonunda Sonuç raporu hazırlanır.

Projenin başarıyla tamamlanması sonucu TÜBİTAK’tan alınacak yazı ile;

 • KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama Desteği’ne

 • KOSGEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TEKNOYATIRIM Programına ve

 • Ticaret Bakanlığı’nın Yatırım Teşvikleri kapsamında Öncelikli Yatırım Konuları altında teşvik başvurusu yapılabilir.

TİCARİLEŞME SÜRECİ:

 • TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarının mevzuatında yapılan değişiklikle, projelerin destek süreci tamamlandıktan sonrası için Ticarileşme İzleme Süreci oluşturulmuştur.

 

 • Desteklenen projelerin ticarileşme başarı durumu daha sonraki proje başvurularının değerlendirilme sürecinde ek puan olarak kullanılacaktır.

 • 03.06.2021 den sonraki süreçte proje bitişi kapsamında sunulan sonuç raporu ile birlikte ticarileşme planı da sunulacaktır. Yanı sıra proje bitişinin ardından firmalardan 1., 3. ve 5.yıl sonunda Mali Müşavir Onaylı Ticarileşme Raporu talep edilecektir.