1004-programi

1004 MÜKEMMELİYET MERKEZİ DESTEK PROGRAMI  

Yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsek nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarını desteklemektir.

Şu anda açık bir çağrı bulunmamaktadır.

BAŞVURU SÜRECİ:

Araştırma programı, I. Faz ve II. Faz olmak üzere iki fazlı olarak desteklenir.

I. Faz öncesinde ön başvuru alınır. 

Proje Süresi: I. Faz için süre çağrıda belirtilmekte olup II. Faz için belirlenen süre en fazla 48 ay olabilmektedir.

Proje Bütçesi: Birinci faz başvuruları için yalnızca yürütücü kuruluşa işbirliği oluşturması amacıyla proje bütçesi verilmektedir. Verilecek olan bu bütçe, hizmet alımı, sarf giderleri ve seyahat kalemlerini kapsamaktadır. Bütçe üst limiti açıklanacak olan çağrı koşullarına göre belirlenmektedir. Desteklenmeye hak kazanan program başvuruları ikinci fazda proje bazlı desteklenmekte ve her kuruluşun proje bütçesi sunduğu projelerin bütçesine göre belirlenmektedir. Desteklenecek olan projelerin toplam üst limiti çağrıda belirlenmektedir.

Proje Destek Bütçesi:  Destek miktarı üst limiti çağrı dokümanında belirtilebilir. Makine-teçhizat, laboratuvar kurulumu, bina yapımı gibi sadece altyapı oluşturmaya yönelik başvurular desteklenmez. Yönetici kuruluşa birinci faz için araştırma programı kapsamında işbirliği oluşturulması amacıyla bütçe verilebilir. Bütçenin harcama detayları II. Faz başvurusundan önce TÜBİTAK'a sunulur. I. Faz için verilen bütçe; hizmet alımı, sarf ve seyahat kalemleri için harcanır. I. Faz başvurusundan sonra seçilen platformlar II. Faz için başvuru yapmaya hak kazanmaktadırlar. II. Faz kapsamında platforma kapsamındaki her proje ayrıca desteklenmektedir.

Paydaş olan Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve özel kuruluşlar için proje bütçesinin %60’ı ve %75’i olacak şekilde sırasıyla büyük ölçekli ve KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için destek oranı uygulanmaktadır. Onaylanan proje bütçesinin en fazla %30’una kadar genel gider desteği ödenmektedir. Yükseköğretim kurumları, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, vakıf üniversiteleri, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları için %100 destek oranı uygulanmaktadır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

Sunulan I. Faz ön başvuruları “Amaç ve Kapsam”, “Yetkinlik” ve “Yüksek Teknoloji Platformu Oluşturma Planı” başlıkları baz alınarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucunda uygun olduğu tespit edilen başvurular için, Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluştan, I. Faz Başvuru (Rapor) Formu hazırlaması istenir.

Bu kapsamda Teknoloji Kazanım Yol Haritası (TKYH), Araştırma Programı Yönetişim Modeli (APYM), Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) Paylaşımı ve platform üyelerinin yetkinliğine ilişkin dokümanlar hazırlanır. Sunulan dokümanlar, TKYH’nin uygunluğu, APYM’nin Uygunluğu ve Yetkinlik kriterleri esas alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan başvuru sahiplerinden, II. Faz başvuruları için araştırma programı kapsamında yer alan teknoloji konularının projelendirilmesi talep edilir.

Projeleri detaylandırılmış araştırma programı önerilerinden, yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunanlar II. Faz kapsamında desteklenir.

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ:

Belirlenen biçime uygun olarak platform tarafından hazırlanan gelişme raporu ve ekleri, araştırma programı sözleşmesine göre belirlenen tarihte sunulmaktadır. Döneme ilişkin harcama bilgileri, gelişme raporunda belirlenen biçimde YMM raporu ile birlikte hazırlanmaktadır. Sunulan gelişme raporları doğrultusunda ilgili raporlar TÜBİTAK tarafından belirlenen izleyiciler tarafından izlenmektedir. TÜBİTAK, belirlediği izleyicileri ve/veya uzmanları yerinde inceleme yapmak üzere görevlendirebilmektedir. Gelişme raporu dönemleri altı aydan az ve bir yıldan fazla olmamak koşuluyla program ara çıktılarına göre belirlenmektedir.

Gelişme raporları ile yapılan izlemenin yanında, yılda bir defa olmak üzere TÜBİTAK tarafından belirlenen tarihlerde kapsamlı ve detaylı Araştırma Programı Kritik değerlendirmesi yapılmaktadır. Kritik değerlendirme, yönetişim modeli, bütçe durumu, teknolojik kazanımların yol haritasına uygunluğu, faaliyetlerin araştırma programı amaç ve hedeflerine uygunluğu gibi ölçtüler esas alınarak yapılmaktadır.