1005-programi

1005 ULUSAL YENİ FİKİRLER VE ÜRÜNLR ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI

Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir.

Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.  Yıl boyunca başvuru yapılabilir.

BAŞVURU SÜRECİ:

Proje başvurusunun, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden çevrim içi olarak yapılmaktadır.

Proje Süresi: Proje süresi en fazla 18 aydır.

Proje Bütçesi: Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri, Danışmanlık ve hizmet alım giderleri, Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri, Yurt içi ve yurtdışı seyahat giderleri, Posta ve nakliye giderleri, Personel giderleri, Bursiyer giderleri, Proje teşvik ikramiyesi, Kurum hissesi, Toplantı, fuar ve organizasyon giderleri, Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan diğer giderler proje bütçesine dahil edilebilmektedir.

Proje Destek Bütçesi: Proje destek üst limiti 300.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu bütçeye burslar dahil olup PTİ ve kurum hissesi dahil değildir. Dönemsel olarak çağrılara göre destek üst limiti belirlenmektedir. Destek üst limiti her yıl Bilim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

Proje önerileri; TÜBİTAK tarafından belirlenen proje değerlendirme kriterleri çerçevesinde ilgili Grup tarafından değerlendirilir. Proje önerileri aşağıda belirtilen altı boyut altında değerlendirilir:

 • Ulusal Kazanım
 • Amaç ve Hedefler
 • Yenilikçi Yönü
 • Yöntem
 • Proje Yönetimi
 • Yaygın Etki
   

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ:

Projenin belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği proje yürütücüsü tarafından hazırlanan gelişme raporları ile izlenir. Gerektiğinde TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılabilir. Gelişme raporu dönemleri altı aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere sözleşmede belirlenir. Gelişme raporları ve sonuç raporu proje yürütücüsü tarafından sözleşmede belirtilen süreler içerisinde TÜBİTAK’a gönderilir.

Bu program kapsamında desteklenen projelerin sonuçlandırılabilmesi için elde edilen çıktı/sonuçların uygulamaya aktarılabilmesi/ticarileştirilmesine yönelik, proje çıktı ve sonuçlarının paylaşılmasında fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin mevzuatta düzenlenen hususların ve ilgili mevzuatın 3. kişilere bahşettiği hakların dikkate alınması koşuluyla, aşağıdaki koşullardan en az birinin yerine getirilmesi gerekmektedir:

 • Yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirilmesi
 • Patent/tescil/faydalı model başvurusu yapılması
 • Uygun destek programlarına (TEYDEB-1505, SANTEZ, KOSGEB v.b.) desteklenen 1005 projesinin devamı niteliğinde yeni proje önerisi sunulması
 • Uygun pazar ortakları bulunabilmesi amacıyla paylaşılması/tanıtılması (konuyla ilgili fuar, sergi, vb.)
 • Telife konu eser/kitap hazırlanması
 • Envanter/veritabanı/belge üretilmesi
 • Proje çıktılarından yararlanacak kurum ve kuruluşlara proje çıktı/sonuçlarının tanıtıldığı proje sunumu yapılması
 • Ulusal görsel/işitsel basında proje çıktı/sonuçlarının paylaşılması