1007-programi

1007  KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI 

Bu program kapsamında, kamuda satın almaya dayalı tedarik yönetimi, teknolojik nitelikli ürün/sistem tedarikinin yurtdışından yapılması ve teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı yerine Ar-Ge’ye dayalı tedarik yönetimi, teknolojik nitelikli ürün/sistem tedarikinin ulusal kaynaklardan sağlanması ve teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurtiçinde üretime aktarılması hedeflenmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ:

Bu çağrılara, üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve altyapı imkanları kullanılarak sunulan Ar-Ge projeleri kapsamında başvuru yapılabilmektedir.

Desteklenecek projeler çıktılarına göre üç farklı nitelikte olabilir:

  • Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi: Çıktısı prototip, sistem veya pilot tesis niteliğinde olan, müşteri kurum ihtiyacının prototipin çoğaltılması, sistemin doğrudan veya çoğaltılarak kullanılması veya pilot tesisin büyük tesise dönüştürülmesiyle karşılandığı, müşteri kurum ihtiyacının karşılanmasının yanında ticarileştirme potansiyeli olan projeler

  • Model/Yöntem/Süreç Projesi: Çıktısı model, yöntem veya süreç niteliğinde olan, müşteri kurum ihtiyacının bu çıktıların doğrudan kullanımı ile karşılandığı ve ticarileştirme potansiyeli öncelik taşımayan projeler

  • Teknoloji Birikim Projesi: Teknolojik olarak yerli üretim potansiyeli olmayan ürünleri üretebilme yetkinliği kazanma amacına yönelik, çıktısının doğrudan endüstriyel ölçekte kullanılamadığı, teknolojik birikim elde etmeyi hedefleyen projeler

Proje Süresi: Program kapsamında sunulan projelerin Ar-Ge süresi en fazla 48 ay olmaktadır.

Proje Bütçesi: Bütçe üst limitleri çağrı sürecinde belirlenmekte olup çağrı konusuna ve kapsamına göre değişmektedir.

Proje Destek Bütçesi: Personel (yürütücü, araştırmacı, danışman, bursiyer), makine-teçhizat, sarf malzemesi, hizmet alımı ve seyahat giderleri %100 oranında desteklenmektedir. Özel kuruluşların seri üretim amacıyla da kullanılabilecek makine-teçhizat talepleri en fazla %40 oranında desteklenmektedir. Ayrıca, proje bütçesinin %10’u oranında kurum hissesi ve %20’sini geçmemek üzere Bilgi ve Kazanımların Sürekliliği Bütçesi verilmektedir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

1007 programına sunulan projeler KAMAG (Kamu Araştırmaları Destek Grubu) ve SAVTAG (Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu) isimli iki Araştırma destek Grubu tarafından desteklenmektedir.

I. aşama proje önerilerinin değerlendirmesi; (1) Çağrıya uygunluk, (2) Ar-Ge Niteliği, (3) Yapılabilirlik olmak üzere üç ölçüt üzerinden yapılır. I. aşama proje önerileri konu uzmanlarından oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Değerlendirmeyi başarı ile geçen proje yürütücüsü kuruluşların yer aldığı projeler için 2. aşama proje önerisi istenir.

II. aşama proje önerilerinin teknik değerlendirmesi; (1) Ar-Ge Niteliği, (2) Yöntem, (3) Yapılabilirlik ve (4) Bütçenin Uygunluğu olmak üzere dört ölçüt üzerinden konu uzmanlarından oluşan panel tarafından yapılır. Aynı çağrı kapsamında sunulan projeler aynı panelde değerlendirilir. Panel değerlendirmesi sonucunda projelerin revize edilmesi ya da reddedilmesi kararı TÜBİTAK tarafından verilir.

Proje bütçesi, proje önerisinde sunulan bütçe gerekçeleri ile proforma faturalar ve teklif mektupları, danışmanlık/hizmet alımı belgeleri doğrultusunda konu uzmanlarından oluşan panel tarafından değerlendirilir. 

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ:

Gelişme raporu dönemleri, II. aşama öneri formu hazırlanırken altı aydan az oniki aydan fazla olmamak kaydıyla, proje iş paketlerine, ara çıktılarına ve proje aşamalarına (kavramsal tasarım, ön tasarım, kritik tasarım, üretim, entegrasyon, test vb.) göre proje ekibi tarafından belirlenir.

Proje harcamalarına ilişkin gelişme raporunda yer alan dokümanlar kabul edilen bütçe doğrultusunda MADES tarafından değerlendirilir.

Proje önerisinde yer alan ve projeden elde edilen çıktıların kabulü çerçevesinde yapılması öngörülen test, deneme ve kalifikasyonların proje sözleşmesinde belirtilen Ar-Ge sonuç raporu tarihine kadar sonuç raporu sunulmaktadır.