PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ:

 • Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

 • KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

DESTEK UNSURLARI:

 • Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 36 ay

 • Destek Üst Limiti: Geri Ödemesiz Destek En Fazla 600.000 TL, Geri Ödemeli Destek En Fazla 1.400.000 TL

 • Proje Destek Oranı:  %60  (personel hariç)

  Hizmet giderleri için: Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir.

  Makine – teçhizat ve yazılım giderleri için:

  - Geri ödemeli destek oranı ile finansal kiralama oranı (%60 x %70 x finansal kiralama oranı) üzerinden finansal kiralama masrafına geri ödemesiz destek verilir.

  - Geri ödemesiz destek oranı (%60 x %30) üzerinden finansal kiralama peşinat bedeline geri ödemesiz destek verilir.

  Personel giderleri için: Belirli limitler dahilinde %100 ödemesiz destek verilir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ:

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir

(Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.)

 • Personel giderleri destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dahil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır. 

 • Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

 • Makine-teçhizat (kalıp dahil) ve yazılım giderleri, KOSGEB ile protokol imzalayan finansal kiralama kuruluşlarından finansal kiralama yöntemi ile temin edildiğinde desteklenir.

 • Yazılıma ilişkin eğitim ve danışmanlık hizmeti, yazılımla birlikte finansal kiralama yöntemi veya hizmet satın alımı yöntemi ile temin edilebilir ve her iki durumda da destek verilir.

 • Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizat ve yazılımın; Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranına %15 (on beş) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

 • Programda belirtilen destek oranlarına ilave edilecek destek oranı %15’i geçemez.

 • Geri ödemeli destek ödemesinin yapılabilmesi için, destek ödemesinden önce işletmeden destek tutarı kadar teminat alınır.

 • Geri ödemeli destekler için Proje tamamlandıktan sonra 12 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, 4’er aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır.

KRİTERLER

Bu program proje teklif çağrıları üzerinden yürütülmektedir. Proje Teklif Çağrısı; Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler dikkate alınarak ilgili Başkanlık Birimi koordinasyonu tarafından hazırlanır.

Proje Teklif Çağrısı; bölge, sektör, ölçek vb. kriterler dikkate alınarak belirlenen başvuru koşullarını destek unsurlarını, limit ve oranlarını, bütçesini, takvimini, değerlendirme kriterlerini ve diğer hususları içerir. Dolayısı ile başvuruya ilişkin kriterler ilgili proje teklif çağrısında yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Projelerin değerlendirilmesi iki aşamalı olarak yapılır.İlk aşama KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda, ikinci aşama ise toplantı usulü ile gerçekleştirilir.

 • Birinci aşamada Kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması 40 ve üzeri olan projeler ikinci aşamaya geçer.

 • İkinci aşamaya geçen projeler için, başvuru sahibi projesini sunmak üzere Kurula davet edilebilir. Kurul değerlendirmesinde toplam 60 ve üzeri alan projeler olumlu değerlendirilir.

NOT: Başvuru sahiplerinin ikinci aşamada Kurula davet edilip edilmeyeceği hususu, ilgili Proje Teklif Çağrısı için Başkanlık tarafından belirlenir.

YÜRÜTME VE RAPORLAMA

 • Destek kapsamına alınan her bir projenin faaliyet aşamaları ile proje sonucunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, Kurulun kabul ettiği projeye uygun olarak proje süresince ve sonrasında olmak üzere İşletmeden Sorumlu Personel tarafından yapılır.

 • Desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Proje iş zaman planına uygun ara faaliyet dönemleri 4’er aylık periyotlarda tamamlanır.