PROGRAMIN AMACI 

Bu programın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Destek programının süresi işletme için 2 (iki) yıldır. İşletmeler, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus olmak üzere, başvuru yapması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir.

Destekler, üst limitleri ve oranlarına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir:

DESTEKLER DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)DESTEK ORANI
Yurt İçi Fuar Desteği100.000 %60     
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği*90.000
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği**50.000
75.000(Teknopark, Ar-Ge Tasarım Merkezleri)
Tasarım Desteği75.000
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği ***100.000

TÜRKPATENT %80

Diğer %60

Belgelendirme Desteği ****300.000

TSE-%80

TÜRKAK, KAK, TRTEST-%70

Diğer-%60

Test ve Analiz Desteği *****300.000

TSE-%80

Kamu, Üniversite, TRTEST-%70

Diğer-%60

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği ******80.000 %60   
Bağımsız Değerlendirme Desteği20.000 
Model Fabrika Desteği100.000
Teknik Danışmanlık Desteği*******40.000
50.000

 

 (*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

- KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenecek yurt dışı iş gezisi programlarında Bakan, Bakan Yardımcısı, KOSGEB Başkanı veya KOSGEB Başkan Yardımcısı düzeyinde en az bir katılımın olması durumunda %80 (seksen) oranında desteklenir.

(**) Nitelikli eleman istihdam desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için Nitelikli eleman istihdamı desteğinin üst limiti 75.000 (yetmiş beş bin) TL’dir.
(***) TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler %80 (seksen) oranında desteklenir.

(****) Belgelendirme desteği kapsamında;

 • TSE’den alınacak belgeler %80 (seksen) oranında
 • TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgeler %70 (yetmiş) oranında
 • İşletmelerin yurtdışından alacakları CE Uygunluk İşareti Belgesi için TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, sadece TSE tarafından verilmeyen belgeler %60 (altmış) oranında desteklenir.
 • Destek programı süresince yurtdışından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi için destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL olup, diğer belgeler için desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

(*****)Test ve analiz desteği kapsamında;

 • TSE’den alınacak hizmetler %80 (seksen) oranında
 • Kamu kuruluşlarından, üniversite laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler %70 (yetmiş) oranında
 • Yurtdışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen hizmetler %60 (altmış) oranında desteklenir.

(******)Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (on beş) ilave edilir.

(*******) Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik danışmanlık desteğinin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

Yurt İçi Fuar Desteği

İşletmelerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alan yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına, İzmir Enternasyonal Fuarı’na ve IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katılımlarına destek verilir.

Bu destek, KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan ve katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) kirası ile standart stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu giderlerini kapsar.

Destek üst limiti:

a) Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 600(altı yüz ) TL,

b) Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 150 (yüz elli) TL,

c) IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda m² başına 1.000 (bin) TL,

ç) IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı hariç konusu savunma, havacılık veya uzay olan fuarlar için m² başına 1200 (bin iki yüz) TL olarak uygulanır.

 • Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 (elli) m²’dir.

 • İşletmeye program süresince en fazla 4 (dört) fuar katılımı için destek ödemesi yapılır.

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini ve artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen yurt dışı iş gezisi programlarına katılmalarına destek verilir.

Bu destek, KOSGEB Birimleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programlarında;

a) Konaklama giderleri,

b) Ulaşım giderleri ile

c) Tercüme, rehberlik giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderlerini

kapsar.

 • Her bir yurt dışı iş gezisi için işletme başına sağlanacak destek üst limiti; 90.000 (doksan bin) TL’dir.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

Bu destek, ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışan eleman için verilir. İşletmeye program süresince destek üst limiti dâhilinde en fazla 4 (dört) nitelikli eleman için destek ödemesi yapılır.

Nitelikli eleman giderine ilişkin destek tutarının hesaplanmasında KOSGEB’in belirlemiş olduğu yöntemler dikkate alınır.

Tasarım Desteği

İşletmelerin; Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği, Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği, Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası üyeleri ile üyelerinin; sahibi, ortağı veya çalışanı olduğu firmalardan, üniversitelerden, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)’nden ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tasarım merkezlerinden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir.

 • Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 3.000 (üç yüz bin) TL’dir. Ancak ürün tasarımının Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 15.000 (on beş bin) TL’dir.

Test ve Analiz Desteği

İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol muayene konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

Test, analiz ve kontrol-muayene hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin; sevk, sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.

Destek kapsamında yer alan giderler için Katma Değer Vergisi (KDV) hariç toplam fatura bedelinin 500 (beş yüz) TL’nin altında olduğu test, analiz ve kontrol-muayene hizmetleri ile atık su analizi, baca gazı ölçümü, ortam gürültü ölçümü, toz seviyesi ölçümü, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan test, analiz ve kontrol-muayene hizmetleri destek kapsamı dışındadır.

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği

Bu desteğin amacı, işletmelerin enerji verimli elektrik motorları kullanımını sağlamaktır. TEVMOT projesi kapsamında pilot olarak seçilen Kocaeli Gebze OSB, Antalya OSB, Uşak OSB, Bursa OSB, İzmir Kemalpaşa OSB, Ankara Sanayi Odası 1. OSB ve Adana Hacı Sabancı OSB’de faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimli motor değişimlerine imzalanan protokol çerçevesinde destek verilir.

Bağımsız Değerlendirme Desteği

İşletmelerin Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği’nin çağrı planlarında belirtilen öncelikli ürün listesinde yer alan ürünleri üretmesine yönelik Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yaptıkları proje başvurularına ilişkin bağımsız değerlendirme raporu giderlerine destek verilir. İşletmelerin komite tarafından destek kapsamına alınıp alınmamasına bakılmaz.

Model Fabrika Desteği

İşletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin, deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, ölçeklenebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayan bir araç olarak Bakanlık tarafından bildirilen; model fabrikalardan, dijital dönüşüm merkezlerinden ve/veya yetkinlik merkezlerinden işletmelerin alacakları hizmet giderlerine destek verilir. Söz konusu hizmet giderleri işletmelerin; model fabrikalardan, dijital dönüşüm merkezlerinden ve/veya yetkinlik merkezlerinden alacakları sadece eğitim hizmetlerini içermektedir.

Teknik Danışmanlık Desteği

Bu desteğin amacı, işletmelerin; finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/yenilik/dijitalleşme ve büyüme alanlarındaki beceri ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. 

İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için,

Danışmanlık hizmeti başlangıç tarihinden önceki son aya ait SGK Tahakkuk Fişlerinin gün sayısı toplamının en az 300 (üç yüz) gün olması gerekir. Bu koşul, Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirtilen öncelikli teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için aranmaz.


İşletmelerin, “Teknik Danışmanların Yetkilendirilmesi ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Usul ve Esaslar”da belirlenen alt alanlarda Teknik Danışmanlardan alacakları danışmanlık hizmetine destek verilir.Destek kapsamında sadece danışmanlık hizmet giderine destek verilir. İaşe, ulaşım, konaklama vb. giderler desteklenmez.


İşletme, aynı gün içerisinde her bir alt alan için 4 (dört) veya 8 (sekiz) saat hizmet alabilir.

İşletme, program süresince Tablo 5’te belirtilen her bir alt alan kapsamında her bir danışmanlık paketi için 1 (bir) kez desteklenir.

Düzenlenen faturada, işletme tarafından hizmet alınan alt alan, alt alana ilişkin danışmanlık paketi, danışmanlık hizmet süresi ve hizmet alınan Teknik Danışman vb. bilgilerin yer alması gerekir.

İşletme hizmet almak istediği alt alana ilişkin Teknik Danışmanı belirleyerek Teknik Danışmanlık Hizmet Standartları Tablosunda (Tablo 5) belirtilen süreler kapsamında Teknik Danışman ile mutabık kaldıkları tarihlerde hizmet alımını gerçekleştirir.

Teknik danışman hizmet bitiminde sunduğu hizmete ilişkin bilgileri çalışma takvimine girerek işletmeye sunduğu Teknik Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporunu yükler ve onaylar.

İşletmenin bu destek kapsamında ödeme talebinde bulunabilmesi için Teknik Danışman/Teknik Danışmanlık Hizmeti Değerlendirme Formunu doldurması ve Teknik Danışmanlık Desteği Hizmet Sonuç Raporunu teslim aldığını KBS üzerinden onaylaması gerekir.

Danışmanlık hizmetleri kapsamında destek verilen hizmetlere ilişkin fatura/fatura yerine geçen belgeler; hizmeti veren Teknik danışmanın sahibi/ortağı/çalışanı olduğu danışmanlık sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, üniversiteler veya üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek için kurulmuş birimleri tarafından düzenlenmelidir. Ayrıca, hizmeti veren Teknik danışmanın Teknoparklarda veya Teknoloji Transfer Ofislerinde görevlendirilmesi durumunda sunulan hizmetlere ilişkin fatura/fatura yerine geçen belgeler bu kurum/kuruluşlar tarafından da düzenlenebilir. Faturanın kesildiği işletme ve teknik danışmana ilişkin SGK ve/veya Yükseköğretim Kurumu sorgulamaları, ilgili kurumlarla yapılan protokoller kapsamında Uygulama Birimi tarafından KBS üzerinden yapılır. Uygun durumlarda bazı sorgulamalar KBS üzerinden otomatik olarak yapılabilir.

Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 (dokuz yüz) TL’dir.
Destek programı süresince desteğin üst limiti Teknoparkta yer alan işletmeler için 50.000 (elli bin) TL, Teknopark dışında yer alan işletmeler için 40.000 (kırk bin) TL’dir.

Bu destek ile işletmelerin, belirlenen alt alanlarda Teknik Danışmanlardan alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir. 

 

ALANLAR

ALT BAŞLIKLAR
FİNANSMANFinansal Yönetim Danışmanlığı
Para ve Sermaye Piyasaları Danışmanlığı 
Portföy Yönetimi ve Yatırım Analizi Danışmanlığı
Fizibilite Danışmanlığı
Şirket Satın Alma/ Birleşme Danışmanlığı
ULUSLARARASILAŞMAİhracat/İthalat Danışmanlığı
Uluslararası Pazarlama ve Satış Danışmanlığı
Gümrükleme ve Uluslararası Vergileme Danışmanlığı
TEKNOLOJİ / YENİLİK / DİJİTALLEŞMEAR-GE/Ürün Geliştirme Danışmanlığı
Yenilikçi Tasarım Danışmanlığı
Bilgi Güvenliği/Siber Güvenlik Danışmanlığı
Büyük Veri Danışmanlığı
Bulut Bilişim Danışmanlığı
Robotik ve Mekatronik Sistem Danışmanlığı
Yapay Zeka Danışmanlığı
E-Ticaret/Dijital Pazarlama Danışmanlığı
Sanal Gerçeklik/Artırılmış Gerçeklik Danışmanlığı
Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı
Yenilikçi Ürün Geliştirme ve Ticarileştirme Danışmanlığı
BÜYÜMEKurumsallaşma Danışmanlığı
Pazarlama ve Satış Danışmanlığı
Markalaşma Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Üretim Danışmanlığı
Tedarik Zinciri Danışmanlığı
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Danışmanlığı
İş Geliştirme Danışmanlığı
Risk Yönetimi Danışmanlığı

 

Alt başlıklar ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için TIKLAYINIZ.