1- Ticaret ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi:

  • Sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, yayıncılık ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren iş birliği kuruluşları tarafından başvuru gerçekleştirilebilir.

  • İş birliği Kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret ve alım heyeti programlarında yararlanıcı/katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri; %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

  • Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında organizasyona katılım sağlayan ve/veya düzenleyen iş birliği kuruluşları, yararlanıcılar ve katılımcıların en fazla 2 (iki) temsilcisinin ulaşım ve konaklama giderleri desteklenir.

2- Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi Desteği:

İş birliği kuruluşlarının yürüteceği Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projelerine ilişkin;

a) İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2 adet personelin brüt ücretleri, %75 oranında ve proje bazında en fazla 400.000 ABD Doları,

b) Yol ve konaklama dahil yurt dışı ve yurt içi tanıtım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin giderleri %75 oranında ve faaliyet başına en fazla 150.000 ABD Doları desteklenir.

· Proje başlangıç tarihinden en az 2 ay önce Bakanlığa başvurması ve projenin Bakanlık tarafından destek kapsamına alınması gerekir.

· Yıllık en fazla onar adet yurt dışı ve yurt içi faaliyet desteklenir.

· İş birliği kuruluşları bu madde kapsamında proje bazında en fazla 3 yıl desteklenir.

3- Diğer Faaliyetlerin Desteklenmesi:

Sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, yayıncılık ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren iş birliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilen;

a) Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

b) Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %70 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları,

c) Yurt dışında açtıkları birimlerin brüt kira giderleri (hizmet alımları, komisyon ve vergi/resim/harç dahil) %70 oranında ve birim başına yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

ç) Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile yurt içinde düzenlenen münhasıran tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri, %70 oranında ve program başına en fazla 100.000 ABD Doları,

d) Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları karşılanır.

TİM ve Birlikler tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak düzenlenen ve Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderler %70 oranında ve yarışma/etkinlik başına en fazla 200.000 ABD Doları karşılanır.