2012/3305 SAYILI ‘’YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR’’ !

Birçok yatırım konusuna sağlanan devlet desteklerinin daha sade, anlaşılır ve etkin olması hedeflenmiş ve çok önemli değişiklikler söz konusu olmuştur.

2012/3305 Sayılı Kararı kapsayan son değişiklikler ile gelinen son durum şu şekilde özetlenebilir;

 • “Stratejik yatırımlar” başlıklı 8. maddesindeki değişiklik ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar stratejik yatırım sayılabilecektir. Diğer taraftan, altına dayalı entegre madencilik yatırımları stratejik yatırım kapsamında değerlendirilemeyecektir.

 • “Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9. maddesi kapsamında asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımlarına ilişkin gümrük vergisi muafiyeti kaldırılmıştır.

 • “Faiz veya kâr payı desteği” başlıklı 11. maddesi kapsamındaki değişiklikler aşağıdaki gibidir.
  • Entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik faiz veya kâr payı desteği uygulamasına son verilmiştir.
  • Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında 1.800.000 Türk Lirasına yükseltilmiştir.
  • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353) kullanılmış komple tesisler için faiz veya kâr payı desteği uygulanabilecektir. Bunun dışında kalan kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmayacaktır.

 • “Sigorta primi işveren hissesi desteği” başlıklı 12. maddesi kapsamında yatırıma katkı oranı, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı, sigorta primi işveren hissesi desteğinin sabit yatırım tutarına oranları değişmiştir. Detaylı bilgi tıklayınız.

 • “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17. maddesinde çıkarılan ve eklenen alan bilgileri için tıklayınız.

 • "Yatırım süresi ve tamamlama vizesi” başlıklı 24. maddesi kapsamında düzenlemeler aşağıdaki gibidir.
  • Kamu kurum ve kuruluşları adına genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz.
  • Bakanlıkça, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için Kalkınma Ajansları, ticaret ve sanayi odaları, Bakanlık İl Müdürlükleri, sanayi odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.
 • “Diğer desteklerden yararlanma” başlıklı 29 uncu maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
  • Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanan veya yararlanacak olan yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.

 • EK-1 sayılı ve “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler" tablosunda (Bakınız EK-1)
 • EK-2A sayılı ve “Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri” başlıklı tablosunda (Bakınız EK-2A)
 • EK-2B sayılı ve “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablosunda (Bakınız EK-2B)
 • EK-4 sayılı ve “Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” kapsamında
  • Tütün ürünleri imalatı teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları arasına dahil edilmiştir.
  • İplik yatırımlarında, sadece İstanbul ili dışındaki illerde gerçekleştirilecek kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımlarına teşvik belgesi verilebilecektir.
  • “Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar.’’ Ve ‘’Doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı, bitümlü karışımlar üretimine yönelik yatırımlar.” desteklenmeyecektir.
 • EK-6 sayılı ve “4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım Konuları” başlıklı tablosunda (Bakınız EK-6) değişiklikler yapılmıştır.

İlgili karara EK-7 sayılı ve “Alt Bölge Desteğinden Yararlanabilecek İlçeler” başlıklı tablo eklenmiştir. (Bakınız EK-7)

2020 İstanbul bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler ve bölgeler itibariyle asgari yatırım tutarları veya kapasiteler belirlenmiştir. Detaylı bilgi tıklayınız.

Ek olarak;

 • İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için Bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak katkı oranları;
  • Yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle,
  • Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında,
  • Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

 • Yine imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesine yönelik uygulama süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 
Saygılarımla,
MERVE GEÇİMLİ
Lider Proje Uzmanı 

Eğitim: Gazi Üniversitesi Fizik – 2013

2015 yılında Hedef Arge Danışmanlık ekibine katılan Merve Geçimli, 2017 yılında Kıdemli Uzman ünvanını almış, 2019 yılından beri Lider Proje Uzmanı olarak önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.

2015 yılından beri Hedef Arge Danışmanlık bünyesinde sayısız çalışmaya başarıyla imzasını atan Merve Geçimli; TÜBİTAK Proje Programları, KOSGEB Ar-Ge ve Yatırım Programları, Arge ve Tasarım Merkezleri, Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları, Yatırım Teşvik Uygulamaları ve Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan İhracat Destekleri konularında yetkindir. Ayrıca 2019 yılında AS9100 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Şirketimizin bu yöndeki çalışmalarında da çok kıymetli destekler sağlamaktadır.

Başarılı kariyerinin yanı sıra 8 aylık kızına da annelik yapmaktadır.

MERVE GEÇİMLİ MERVE GEÇİMLİ 
LİDER PROJE UZMANI