AR-GE VE TASARIM MERKEZİ ÖNEMLİ HUSUSLAR

AR-GE MERKEZİ VE TASARIM MERKEZLERİ

Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 5746 sayılı Kanun;

 • Teknolojik bilgi üretilmesini,

 • Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını

 • Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini,

 • Teknolojik bilginin ticarileştirilmesini,

 • Yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını,

 • Ar-Ge/Tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasının sağlanmasını ve teşvik etmeyi kapsar.

AR-GE VEYA TASARIM MERKEZİ BELGESİ ALMAK İÇİN TEMEL ŞARTLAR

 • Ar-Ge Merkezlerinde en az 15 tam zamana eş değer Ar-Ge personeli bulunması,

 • Tasarım Merkezlerinde en az 10 tam zamana eş değer Tasarım personeli bulunması,

 • Ar-Ge veya Tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,

 • Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,

 • Ar-Ge Merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,

 • Ar-Ge Merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,

 • Ar-Ge Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması,

 • Ar-Ge Merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması. 


Arge Merkezleri istisna -G-1

 

VERGİ VE SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ OLARAK DESTEK SAĞLANAN UNSURLAR

Vergi ve Sigorta Primi Teşviki olarak destek sağlanan unsurların ayrıntılı bilgisi için tıklayınız.

sağlanan destekler -2

teşvikler istisna -3

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ SÜREÇLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinin başvurusu kadar idame süreçleri de büyük önem taşımaktadır. Asgari başvuru şartlarını taşıyan Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri Bakanlık tarafından gerekli incelemeler ve denetlemelerden sonra Ar-Ge/Tasarım Merkezi onaylarını alırlar.

Ar-Ge/Tasarım Merkezi denetimi her yıl Mayıs ayının sonunda Bakanlığa AGTM Portalı üzerinden raporlanmakta ve yılda 1 (bir) kez Bakanlık tarafından görevlendirilecek izleyiciler tarafından denetlenmektedir. İzleyici Merkez raporlarını inceledikten sonra firmaya gerçekleştireceği ziyaret ile raporlarını Bakanlığa bildirmektedir. İzleyici raporları ile kurul toplantısı gerçekleştirilir ve firmaya iletilen toplantı tutanağı ile Merkezin devamına veya reddine karar verilir.

Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinin hem başvuru süreçlerinde onay alabilmesi için hem de idamesinin sürdürülebilir olması için dikkat edilmesi gereken kritik noktalar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri deneyimimiz ve bilgi birikimimize istinaden aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

 • İşletme organizasyon şemasında Ar-Ge veya Tasarım Merkezinin ayrı bir birim olarak gösterilmesi,
 • İşletme bilgi kaynaklarının ve proje yönetim sistematiğinin var olması,
 • İşletmede bilgi yönetim sisteminin var olması,
 • Ar-Ge veya Tasarım Merkezi projelerinin yenilikçi yönlerinin yeterli olması, günümüz teknoloji düzeyini ileriye götürebilecek bir proje olması,
 • Ar-Ge veya Tasarım Merkezinde çalışan personel sayısı ve niteliğinin yürütülen faaliyetler ile uygun olması,

 • Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri için belirlenen Tam Zaman Eşdeğer personel sayısının sürekli korunması,
 • Yurt dışı mezuniyete sahip olan personelin yurt içi denklik belgesinin temin edilmesi ve AGTM portalında sisteme yüklenmesi,
 • Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen TÜBİTAK projelerinde adam-ay oranlarına dikkat edilmesi ve buna göre muhasebe işlemlerinin yapılması,
 • Ar-Ge veya Tasarım Merkezi Değerlendirme ve Denetim Komisyonu Toplantı Tutanağında belirtilen “Genel Değerlendirme” kısmındaki görevlerin eksiksiz yerine getirilmesi beklenmektedir.


COVID-19 SÜRECİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan resmi açıklamada COVID-19 salgını nedeniyle, Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde görev alan personelin evden çalışabilmelerine geçici süre ile imkan sağlanmıştır. Ar-Ge/Tasarım Merkezleri evden çalışmaya uygun gördükleri personel sayısı veya oranı aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na AGTM portalı üzerinden bildirilerek, sağlanan teşviklerden yararlanmaktadırlar.

Gelinen aşamada; 31.12.2020 tarihinde sona erecek olan uzaktan çalışma süresinin, ilgili işletmelerde 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, 30.11.2020 tarihine kadar %40’ını aşmamak, 01 Aralık-31 Aralık 2020 tarihleri arasında da %60’ını aşmamak kaydıyla uzatılmasına karar verilmiştir.

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri dışında çalışan personele ve merkez dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edilecektir.

 

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNE İLİŞKİN KANUNDA DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN TEKLİFİ MECLİSE SUNULMUŞTUR

Ülkemizde Ar-Ge ve Tasarıma verilen önem, yerli üretime verilen önem ve teşvik, yurt içi ve yurt dışı rekabet, yerli mühendislik ve araştırma geliştirme faaliyetlerine verilen önem her geçen gün ciddi bir şekilde artmaktadır. Bu farkındalık ile Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri için verilen teşvik mekanizmaları uygulamalarına devam edilmektedir. Mevcut Ar-Ge Kanunu’na ek olarak 30.09.2020 tarihinde TBMM’ye sunulan Kanun teklifi ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (TGB) ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılması gündeme gelmiştir ve 4691 ve 5746 sayılı Kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi meclise sunulmuştur.

5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SAĞLANAN TEŞVİKLERİN SÜRE UZATIMI

Sağlanan teşvik uygulamaları için son tarih olan 31/12/2023 tarihinin yeni düzenlemede 31/12/2028 tarihine uzatılması önerilmiştir.

5746 SAYILI KANUNDAKİ TEMEL BİLİMLER TANIMI DEĞİŞİKLİĞİ

“Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları ile Bakanlıkça belirlenecek diğer programları“ şeklide ifade edilerek kapsama alanının genişletilmesi önerilmiştir.

DIŞARIDA GEÇİRİLEN SÜRELERDEKİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ŞARTI DEĞİŞİKLİĞİ

“Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya Tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere ve Bakanlığın onayının alınması şartıyla merkez dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin %100 (yüz)’ünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca belirlenen kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.” İfadesindeki “En az 1 yıl çalışma şartı” kaldırılması önerilmiştir.

Buna ek olarak, teklifte Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan doktora mezunu personelin, üniversitelerde Ar-Ge ve Yenilik alanında ders vermesi ve/veya Ar-Ge ve Tasarım personelinin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan girişimcilere mentorlük yapması durumunda, haftalık 8 saati aşmamak şartıyla bu çalışmalarının gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu oran Cumhurbaşkanı tarafından %50 (elli)’ye kadar artırılabilecektir.

2019 yılının Şubat ayında Hedef Arge Danışmanlık ekibine katılan Gamze Özçelik, Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunudur.

Özellikle Ar-ge ve Tasarım Merkezleri Kurulum ve İdame süreçleri, Yatırım Teşvikleri ve Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri konularında önemli derecede yetkinlik sahibi olan Gamze Özçelik, Hedef Arge Danışmanık’ta geçirdiği bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede Kıdemli Mühendis ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Özverili calışmaları ile Danışmanlık kariyerindeki basamakları hızlı ve emin adımlarla çıkan Gamze Özçelik, kısa sürede Hedef Arge Danışmanlık ekibinin vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

gamze foto
GAMZE ÖZÇELİK 
KIDEMLİ PROJE MÜHENDİSİ