TÜBİTAK “1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” Çağrıları

1501 Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Başvuru Süreci Kapsamında Yer Alan Önemli Hususlar:

1501 Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların hem ülkemiz sanayine Ar-Ge yeteneği kazandırılması hem de evrensel teknolojiye katkı sağlaması amacıyla Ar-Ge niteliği taşıyan yenilikçi projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 • TÜBİTAK tarafından 14 Mart 2019 tarihinde yapılan toplantı sonucunda alınan karar doğrultusunda programa sadece KOBİ ölçeğinde işletmeler başvuru yapabilmektedir.
 • Program bütçesi sınırı bulunmayıp, proje kapsamında uygulanacak destek oranı %75’tir.
 • Proje süresi en fazla 36 ay olarak planlanmalıdır.
 • Proje kapsamında Ar-Ge Personeli, Ar-Ge Alet teçhizatı, Hizmet ve Danışmanlık Alımları, Prototipleme ve Test giderleri desteklenmektedir.
 • Proje bütçesinin 5.000.000 TL ve üzeri olması halinde ekonomik fizibilite raporunun sunulması gerekmektedir.
 • Proje kapsamında Tübitak’a sunulan harcama ve gider karşılıkları toplamında desteklemeye esas harcama tutarının 2.000.000 TL’yi aşacak olması durumunda, kalan dönemler için ödemeler bekletilecektir. Projenin son döneminde projenin başarı ile tamamlandığı tespit edildiğinde kalan ödemeler TÜBİTAK’a tahsis edilen bütçe ve/veya nakit imkanları dahilinde ödenmektedir.

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Başvuru Süreci Kapsamında Yer Alan Önemli Hususlar:

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge nitelikli ve yenilikçi projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 • Program bütçesi sınırı en fazla 600.000 TL olup, proje kapsamında uygulanacak destek oranı %75’tir.
 • Proje süresi en fazla 18 ay olarak planlanmalıdır.
  Proje kapsamında Ar-Ge Personeli, Ar-Ge Alet teçhizatı, Hizmet ve Danışmanlık Alımları, Prototipleme ve Test giderleri desteklenmektedir.
 • En az 2’si ortaklı olmak üzere bir kuruluş, en fazla 5 adet 1507 projesi yapabilme olanağına sahiptir.


Arge

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrıları Önemli Hususlar:

 • 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2021 yılı 1. çağrılarında KOBİ ölçeğindeki kuruluşların projelerinin aşağıda yer alan çağrı hedeflerini karşılaması kuruluşlara ek puan getirerek, proje onay aşamasında öne geçirecektir.

   -  Firmanın uluslararası pazara yönelik teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması

   -   Müşteri gereksinimlerini ya da Pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi

   -  Aynı ve farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi

    -   Üniversite işbirliği ile proje geliştirilmesi

    -   Üniversiteler, araştırma altyapıları, kamu araştırma merkez ve enstitülerinden transfer edilen teknolojilerin olgunlaştırılarak yeni ürün ve süreçlere dönüştürülmesi

    -   Yüksek teknoloji alanlarında ürün ve teknoloji geliştirilmesi

 • 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 1. çağrılarında KOBİ ölçeğindeki kuruluşların projelerinin aşağıda yer alan nitelikleri taşıması kuruluşlara ek puan getirerek, proje onay aşamasında öne geçirecektir.

   -   Firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması

          -  Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan        çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi

          -   İhracatı hedef alan ürün veya teknoloji geliştirilmesi

          -   Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak         proje çalışmaları gerçekleştirmesi

 • 1501 ve 1507 Destek Programları kapsamında her alanda proje kabul edilmektedir ancak 2021-1. Dönem Öncelikli Alanlar kapsamındaki konular üzerine hazırlanan projelere değerlendirme aşamasında ilave puan verilecektir.

             -    Öncelikli alan konuları için tıklayınız.

 • 1501 ve 1507 Destek Programları kapsamında Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) seçimi proje başvurularında kritik derecede önemlidir. THS seviyeleri ile proje konularının olgunluk seviyesi ve projenin uygulamaya ve ticarileşmeye yakınlığı durumu belirlenmektedir. Proje başvurularında proje başlangıç THS seviyesinin en az 2 veya 3 olması (proje teknoloji konseptinin ve kritik özelliklerinin belirlenmiş olması), proje sonunda ulaşılması gereken THS seviyesinin ise en az 6 veya 7 olması (proje sistem prototipinin laboratuvar veya fonksiyonel ortamda doğr  ulanmış olması) beklenmektedir.

             -   Teknoloji Hazırlık Seviyeleri ve Öncelikli Teknoloji Alanları          Ar-Ge ve Yenilik Konuları sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrıları Takvimi:

KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı için 2021 yılı 1. Çağrısı TÜBİTAK tarafından duyurulmuştur. Başvurular 04.01.2021 tarihi itibariyle https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden alınmaya başlanacaktır.

Program AdıÇağrı Açılış TarihiÖn Kayıt Başvurusu Son TarihiÇağrı Kapanış Tarihi

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı
04/01/202112/02/202104/03/2021
1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı04/01/202111/02/202101/03/2021


1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrı dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrı dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Değerlendirme ve İdame Süreci Hakkında Önemli Hususlar:

 • Projeler; projenin Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü, proje planının ve kuruluş altyapısının proje için uygunluğu ve proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanımları doğrultusunda ön değerlendirme, hakem değerlendirmesi ve komite değerlendirilmesi aşamalarından geçmektedir.

 • Onaylanan projeler için bir takvim yılı içerisinde iki dönem olarak tanımlanan 1. dönem 1 Ocak – 30 Haziran ve 2. dönem 1 Temmuz – 31 Aralık arasında gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında hazırlanan teknik rapor ve mali rapor TÜBİTAK’a ilgili dönemi takip eden 3. ayın sonuna kadar sunulmalıdır. Projenin son döneminde ise ilave olarak Proje Sonuç Raporu TÜBİTAK’a sunulmalıdır.

Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu’nda Yer Alan Önemli Değişiklikler:

Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu; TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarını kapsayacak şekilde tek bir Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu olarak güncellenmiştir. Yeni Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu 01/01/2021 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

 • Proje kapsamında alınan alet/teçhizat/yazılımdan yerli malı belgesine sahip olanlar için dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına %15 oranında ek destek verilmektedir.

 • Önceki dönemlerde beyan edilmeyen veya beyan edilmesine rağmen mevzuata uygun olmaması nedeniyle sonraki dönemlerde mevzuata uygun olarak sunulmak üzere TÜBİTAK tarafından kapsam dışı bırakılan personel giderleri Mali Rapor kapsamında beyan edilebilecektir.

 • Ekonomik fizibilite raporu ve Bağımsız Değerlendirme Raporu ile ilgili hizmet alımına ait maliyetler Hizmet Alımları Giderleri kapsamında beyan edilecektir. Ekonomik fizibilite raporunun proje önerisi ekinde sunulması ve ilgili hizmet alımına ait harcama ve gider belgesinin düzenleme tarihinin proje destek başlangıç tarihinden en fazla üç ay öncesine kadar olması halinde, ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için alınan hizmet 20.000 TL’ye kadar destek kapsamına alınabilmektedir.

 • 2020-2. Dönem itibariyle transfer ödemesi (ön ödeme) almış kuruluşların proje özel hesabı dökümünün mali rapora eklenmesi gerekmektedir.

2020 yılında Hedef Arge Danışmanlık ekibine katılan Gülçin Ozanırk, Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde Lisans eğitimini , ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nde Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamıştır.

7 aydır ekibimizde yer alan Gülçin Ozanırk, yaklaşık 4 yıllık ar-ge projeleri tecrübesi ile kısa sürede ekibimizin önemli bir parçası olmuş, uzman bir proje danışmanı olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

 

Gülçin OZanırk