BAŞVURUYA AÇIK ÇAĞRILAR

Program Adı

Destek

Sağlayıcı

Kuruluş

 Önemli TarihlerÖzet Bilgi

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı

(2023-DEPREM BÖLGESİ Özel Çağrısı-TEKNOÇABA)

TÜBİTAK

Çağrı Açılış Tarihi: 01/03/2023

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi: 25/12/2023 (Saat 23:59)

Çağrı Kapanış Tarihi: 27/12/2023 (Saat 23:59)

KOBİ ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı ARGE faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  kapsamında her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki çağrı açılmaktadır.

Depremden etkilenen illerde bulunan KOBİ ölçeğindeki kuruluşların sürekli başvuru yapabileceği çağrı, 27 Aralık 2023 tarihine kadar açık kalacaktır.

Proje başvuru sayısı üst limiti bu çağrı dönemi için kuruluş başına en fazla 2 proje önerisi olarak belirlenmiştir. Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir. Bu çağrı ile eş zamanlı olarak açılmış olan 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2023 yılı 1. Çağrısına yapılan başvurular da bu limitin uygulanacağı başvuru sayısına dâhildir. 
Ortaklı başvurular için başvuru sayısı üst limiti uygulanmaz. Kuruluşun hem tekil hem ortaklı başvuruları olduğunda, sadece tekil başvuruları için başvuru sayısı üst limiti uygulanır.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

(2023-DEPREM BÖLGESİ Özel Çağrısı-TEKNOÇABA)

TÜBİTAK

Çağrı Açılış Tarihi: 01/03/2023

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi: 25/12/2023 (Saat 23:59)

Çağrı Kapanış Tarihi: 27/12/2023 (Saat 23:59)

KOBİ ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı ARGE faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki çağrı açılmaktadır.

Depremden etkilenen illerde bulunan KOBİ ölçeğindeki kuruluşların sürekli başvuru yapabileceği çağrı, 27 Aralık 2023 tarihine kadar açık kalacaktır

Proje başvuru sayısı üst limiti bu çağrı dönemi için kuruluş başına en fazla 2 proje önerisi olarak belirlenmiştir. Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir. Bu çağrı ile eş zamanlı olarak açılmış olan 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2023 yılı 1. Çağrısına yapılan başvurular da bu limitin uygulanacağı başvuru sayısına dâhildir. 
Ortaklı başvurular için başvuru sayısı üst limiti uygulanmaz. Kuruluşun hem tekil hem ortaklı başvuruları olduğunda, sadece tekil başvuruları için başvuru sayısı üst limiti uygulanır.


Detaylı bilgi için tıklayınız.


 1707 Sipariş Ar-Ge Çağrıları

TÜBİTAK

 Sürekli Açık 

1707 Sipariş Ar-Ge – 2022-1 olarak isimlendirilen çağrıda, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Çağrıda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak; proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır.​

· Destek oranı: Müşteri kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda beyan edilen giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı (%20) Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olur.)

· Proje Bütçesi Üst Sınırı: 5.000.000 TL

· Proje Toplam Süresi: Proje süresi en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi yirmi dört ay aşılmaz.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı TÜBİTAK  Sürekli Açık 

1702-Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’ nda üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendirilmektedir.

Müşteri Kuruluş ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır.

Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

Proje Süresi: En Fazla 60 Ay

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 4.000.000 TL

Destek oranı üst sınırı:

Büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için: %60,
KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75’tir.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

SANAYİ YENİLİK AĞ MEKANİZMASI (SAYEM) ÇAĞRISITÜBİTAK

23.01.2023 - Başvuru sürekli açık olacaktır. 

SAYEM çağrısında öncelikle özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu işbirliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik konsorsiyumu oluşturulması ve bu konsorsiyum aracılığıyla yüksek teknolojili ürün veya ürün grubu geliştirmeye yönelik Yol Haritası hazırlanması amaçlanmaktadır. Hazırlanan Ürünleştirme Yol Haritaları başarılı bulunan konsorsiyumlar SAYEM çağrısı kapsamında projelerini sunacaklardır (Projelerin mininum Teknoloji Hazırlık Seviyesi 5 (THS 5) ve üzeri seviyedeki teknolojiler kullanılarak ürün veya ürün gruplarının geliştirilmesine yönelik oluşturulmalıdır.


Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon

Destek Programı

KOSGEB Sürekli Açık 

31.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

• Projelerin Destek Üst Limiti: 1.000.000 TL'dir.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı

TÜBİTAK

Çağrı Açılış Tarihi: 21/08/2023

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi: 30/10/2023 (Saat 23:59)

Çağrı Kapanış Tarihi: 01/11/2023 (Saat 23:59)

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeleri ile firmaların;

• Uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve uluslararası pazarı hedefleyen ürünlerin geliştirilmesi,

•  Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması,

•  Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi

•  Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

•  Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,

•  Üniversite iş birliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

amaçlanmaktadır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

TÜBİTAK

Çağrı Açılış Tarihi: 21/08/2023

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi: 16/10/2023 (Saat 23:59)

Çağrı Kapanış Tarihi: 18/10/2023 (Saat 23:59)

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeleri ile firmaların;

•  Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,

•  Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,

• Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması, 

•  Ulusal/uluslararası pazarda rekabet güçlerinin artırılması,

•  Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

amaçlanmaktadır.

KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar‐Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

ITEA 2023 Çağrısı

EUREKA

Çağrı Açılış Tarihi: 12/09/2023

Proje Ana Hatlarının Teslimi İçin Son Tarih: 13/11/2023 (Saat: 17:00 CET)

ITEA, büyük bir uluslararası topluluğun, yenilikçi fikirleri yeni işlere, işlere, ekonomik büyümeye ve toplum için faydalara dönüştüren finanse edilen projelerde işbirliği yapmasına olanak tanır. ITEA'nın misyonu, işletmelerin, müşterilerinin katılımıyla, dijital geçişte ustalaşan yenilikçi çözümler yaratmalarına ve toplumu ileriye taşımaya yardımcı olacak şekilde büyük zorlukların üstesinden gelmelerine olanak sağlamaktır.

Bu ITEA proje çağrısı büyük sanayi, KOBİ'ler, araştırma enstitüleri, üniversiteler ve kullanıcı kuruluşlarından temsilcilere açıktır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

EUROGIA CALL24

EUREKA

Web Semineri: 19.09.2023

Son Başvuru Tarihi: 17.11.2023 saat 17:00 (CET)

Eurogia2030, karbon nötrlüğü hedeflerine ulaşmak için enerji alanında ön saflarda yer almaktadır. Eurogia, Düşük Karbon Teknolojileri Ar-Ge çözümleri aracılığıyla sürdürülebilir bir çevreye, iklim değişikliğinin azaltılmasına ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Eurogia2030 programı Call24 kapsamında yer alan başlıca konular aşağıda yer almaktadır.

- Açık Deniz Rüzgar türbinleri, biyoenerji, güneş panelleri, yakıt hücreleri gücü-X, enerji depolama
- Hidrojen Yakıt hücresi (üretim, depolama, istasyon)
- CO2 Yakalama, Ayırma ve Kullanım
- Yeşil ve Sıfır Emisyonlu Binalar, Akıllı şehirler, ısıtma
- Binalarda BT çözümleri, akıllı izleme, 3D inşaat, konut tasarımında dijital ikizler
- Şehirlerde AI, IoT, Bigdata, 5G/6G entegre çözümler
- Akıllı Şebekeler, Mikro Şebeke, E-mobilite
- Çevre ve biyolojik kaynakların izlenmesi
- Kara, nehir, deniz drone ve uydu izleme sistemleri Endüstriyel robotlar, sensörler, uç bulut bilişim, Raman Kütle spektrometrisi, AI, büyük veri

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Xecs ÇAĞRISI

EUREKA

Çağrı Açılış Tarihi: 25.09.2023

Ön Proje Dosyası Gönderimi (PO): 18.01.2024

Tam Proje Dosyası Gönderimi: 18.04.2024

Xecs , Elektronik Bileşenler ve Sistemler (ECS) topluluğunda sürdürülebilir endüstriyel inovasyonun hızını artırmak için özel olarak tasarlanmış bir Eureka Kümesidir. 

25 Eylül'de Paris'teki Xecs Eşleştirme Etkinliği'nde yıllık çağrısını başlatacaktır. Çağrı KOBİ'lere, Büyük İşletmelere, Araştırma ve Teknoloji Kuruluşlarına ve Üniversitelere açıktır. Xecs, hem endüstriyel ortaklar hem de kamu finansman kuruluşları için en yüksek Yatırım Getirisini yaratmak üzere tasarlanmıştır.

Xecs çağrısı, ECS-SRIA'nın (Electronic Components and Systems - Strategic Research and Innovation Agenda) tüm alanlarında projelerin sunulmasına olanak tanır. Bu alanlar özetle;

- Mobilite ve Karbon Emisyonları
- Dijital Endüstri
- Enerji Sistemleri
- Sağlık ve Refah Sistemleri
- Tarım ve Doğal Kaynaklar
- Dijital Toplum
- Elektronik Bileşenler, Modüller ve Sistem Entegrasyonları
- Tümleşik Yazılımlar ve Sistemler

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

CETPartnership 2023 Ortak Çağrısı

TÜBİTAK

Çağrı Açılış Tarihi: 20.09.2023

1.Aşama Uluslararası Başvuru İçin Son Tarih: 22.11.2023

1. Aşama Ulusal Başvuru İçin Son Tarih: 01.12.2023

Temiz Enerji Geçişi Ortaklığı (Clean Energy Transition Partnership-CETPartnership), Ufuk Avrupa Programının bileşenleri altında yer alan İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi kapsamında desteklenen bir Co-funded Partnership (Ortak Fonlama Ortaklığı) projesidir. CETPartnership aracılığıyla, Avrupa çapındaki temiz enerjiye geçiş sürecine hizmet sağlayacak ARGE ve Yenilik projelerinin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

CETPartnership 2023 yılı Ortak Çağrısının ise Ülkemizden TÜBİTAK’ın da aralarında bulunduğu 30 farklı ülkeden 48 bölgesel ve yerel fonlama kuruluşunun katkısı ile açılması planlanmaktadır.

Başvuru Süreci:

Çağrıya proje sunmak isteyen Türk araştırmacıların hem uluslararası çağrı ofisine hem de TÜBİTAK’a başvuru yapması gerekmektedir.

 

Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

- Proje başına 9.000.000 TL’yi,
- Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 3.000.000 TL’yi,
- Özel kuruluşlar için 9.000.000 TL’yi aşamaz.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.