KOSGEB DESTEKLERİ VE YENİLİKLER

Başvuruya açık olan KOSGEB Destekleri temel olarak 7 ana başlık altında incelenmektedir. 

1. Girişimcilik Destekleri

 • Geleneksel Girişimci Destek Programı
 • İleri Girişimci Destek Programı
 • İş Planı Ödülü Destek Programı

2. Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

 • Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı
 • KOBİ TEKNOYATIRIM-KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
 • Stratejik Ürün Destek Programı

3. İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

 • İşletme Geliştirme Destek Programı
 • İş Birliği Destek Programı
 • KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı
 • Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
 • Yurt Dışı Pazar Destek Programı

 4. KOBİ Finansman Destekleri

 • KOBİ Finansman Destek Programı

5. İŞGEM/TEKMER Programı

6. Laboratuvar Hizmetleri

7. Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri

 • Teknik Danışmanların Yetkilendirilmesi ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri

Detaylı bilgi için KOSGEB Desteklerine bakabilirsiniz. 

Kosgeb desteklenecek giderler

KOSGEB - AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI  

Destek ana başlıklarından ‘Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri’ kapsamında Ar-Ge İnovasyon Destek Programı yerini Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’na bırakmıştır.

31.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

Ar-Ge İnovasyon-Ürge

Ar-Ge ve İnovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki Ar-Ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.

Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır.Ür-Ge konusu olabilecek ürünler için aşağıdaki kriterlerde herhangi birinin sağlanması gerekir:

KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan

 • Patent belgesi ile koruma altına alınan
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan
 • Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan
 • Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan
 • 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan
 • Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan 
 • Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır.

Proje Süresi;

 • En az 8, en fazla 24 aydır.
 • Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir. Proje süresi toplamda 24 ayı geçemez.


DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

Projelerin Destek Üst Limiti: 750.000 TL

* Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda tespit edilen; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji alanı ve özel hedef gruplarına verilecek destek üst limiti 6.000.000 TL’yi geçmemek üzere KOSGEB Başkanlığı tarafından arttırılabilir. Bu uygulamalar devamlı veya çağrı esaslı olarak yapılabilir.”

DESTEK UYGULAMA SÜRECİ

Kosgeb Destek Süreci

 

2019 yılında aramıza katılan Ekin Yağmur Gönülal, Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunudur.

Bir yıldan fazla süredir Hedef Arge Danışmanlık ekibinde Proje Mühendisi olarak görev alan Ekin Gönülal, özellikle KOSGEB destekleri, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri'nin idamesi ve Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri konularında uzmanlaşmıştır.