TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ

HAMLE PROGRAMI

Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli, katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretiminin artırılması ve bu çerçevede yeni üretim imkan ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılmasını amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, 7 odak sektörde yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için destek verilecek 919 ürüne ilişkin liste, 27 Şubat 2021 tarihinde yayımlanmıştı. Çağrılar aşağıda belirtilmiş olan toplam 4 ana başlık altında proje kabul edecektir:

1. Mobilite Çağrısı

2. Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı

3. Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı

4. Dijital Dönüşüm Çağrısı

olarak belirlenmiştir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı aşağıda belirtilen bilgi ve koşullar çerçevesinde 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır.

Mobilite Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi ve Yenilikçi Teknoloji Alanına Göre Ürünler için tıklayınız.

Mobilite Çağrısı hakkında detaylı bilgiye linke tıklayarak erişebilirsiniz.

Çağrı Takvimi aşağıdaki gibidir:

 

TABLO 1

 

Başvurular, çağrı takvimi dahilinde ön başvuru ve kesin başvuru aşamalarının tamamlanması suretiyle Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web sitesinde bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden çevrim içi olarak alınacaktır.

Belirlenmiş olan Öncelikli Ürün Listesine göre proje başvuruları kapsamında, Ar-Ge, ticarileşme, yatırım ve üretim süreçlerinden gerekli ve uygun görülenlerin tamamını kapsayacak şekilde uçtan uca destek sağlanması amaçlanmıştır. Bu program kapsamında desteklenmesine karar verilen projeler;

-        TÜBİTAK destek programı kapsamında TÜBİTAK tarafından,

-        KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında KOSGEB tarafından,

-        Bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşvik desteklerinden yararlandırılabilecektir.

Ar-Ge desteğine ihtiyacı olmayan firmalar için TÜBİTAK destekleri uygulanmaksızın (KOBİ’ler için KOSGEB) yatırım teşvikleri destekleri uygulanır.

Başvurusu yapılan yatırım projelerinin toplam proje büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve Yatırım Harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz.

Proje kapsamında;

 

TABLO 2


TÜBİTAK 1511 Ar-Ge Projesi Destek oranı:

 • KOBİ’ler için %75
 • Büyük İşletmeler için %60

KOSGEB Stratejik Ürün Desteği (sadece KOBİ’ler için)

 •  %30 Geri Ödemesiz, %70 Geri Ödemeli en fazla 6 Milyon TL

Yatırım Teşvik: Her iki teşvik uygulamasında da olan teşvikler; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yatırım Yeri Tahsisi, KDV İstinası

 • 10 Milyon TL ve üstü yatırımlar “Stratejik Yatırım
 • 50 Milyon TL ve üstü yatırımlar Cumhurbaşkanlığı onayı ile “Proje Bazlı Yatırım”

 

 TABLO3

 

olarak değerlendirilebilecektir.

Program kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının en az bir proje paydaşı ile işbirliği yapması beklenir. Başvuru sahibi ile proje paydaşları arasında, paydaşın öncelikli ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği uzlaşı protokolü, Program Portalında yayınlanan uzlaşı protokolü ve paydaş beyan formunun doldurulması suretiyle imzalanır. Başvuru sahibi ile Proje Paydaşları arasında, paydaşın öncelikli ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği bir Uzlaşı Protokolü imzalanması beklenmektedir.

 

Başvuru Süreci:

Başvurular iki aşamalı (ön başvuru ve kesin başvuru) olarak alınacak olup Başvuruların yapılacak Program Portalına (e-imza ile erişim için öncelikle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde Yetkilendirme işlemi yapılması gerekmektedir (Halihazırda E-TUYS yetkilendirmesi olan firmalar için Yetkilendirme işleminin yapılması gerekli değildir).

 

Çağrı kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilir. (Başvuru kapsamında birden çok ürünün üretilmesi hedefleniyorsa; ürünler arasından temel ürün olarak üretilmesi planlanan ürünün çağrı duyurusunda yer alan ürün listesinde bulunması zorunludur.)

Ön başvuru esnasında üretilmesi planlanan ürünün;

 • Öncelikli ürün listesinde yer alıp almadığına,
 • Proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve Yatırım Harcamalarının toplam tutarının 10 Milyon ve üzeri olup olmadığına,
 • Yatırımcı firmanın ve projenin çağrı duyurusunda belirlenen diğer temel kriterleri sağlayıp sağlamadığına

ilişkin tespit yapılmasından sonra firma Kesin Başvuru yapmaya davet edilir.

 TABLO 4

 

Ön başvuru sonrasında kesin başvuru yapmaya davet edilen firma, proje fizibilitesi (talep edilen tüm destekler ve ilgili proje harcamalarının hepsini kapsayacak şekilde hazırlanmış fizibilite raporunun her bir proje için hazırlanması zorunludur.) ve bağımsız değerlendirme raporunun (Bakanlık tarafından atanan yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firması tarafından hazırlanacak ve çağrı planında öngörülen süre içerisinde portala yüklenecektir.) yanı sıra Program Portalında yayınlanan diğer bilgi ve belgeler ile kesin başvurusunu yapacaktır.

 TABLO 5

 

Dikkat Edilecek Hususlar:

 • Başvurusu yapılan yatırım projelerinin toplam proje büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz.
 • Türkiye’de yerleşik bütün sermaye şirketleri, ortaklık yapısına bakılmaksızın programa başvurulabilecektir.
 • Halihazırda farklı bir destek programından yararlanmakta olan yatırımlar için programa başvuru yapılamaz. Program kapsamında başvurusu yapılan yatırım projesi kapsamında yer alan faaliyetlerin; süresi devam eden bir yatırım teşvik belgesine, TÜBİTAK ile KOSGEB’in proje desteklerine veya benzeri desteklere konu olmamış faaliyetler olması gerekmektedir.
 • HAMLE programı içerisinde yer alan TÜBİTAK 1511 başvurularında bir veya birden fazla şirketle ortaklı Ar-Ge projesi sunulabilmektedir. İlgili Ar-Ge Yüklenicisi firma yalnızca Ar-Ge süreçlerinde yer alabilmektedir.
 • Kesin başvuru süresi içerisinde Ar-Ge ihtiyacı bulunan firmaların ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında öngörülen proje süresi (süre uzatımı dahil) 36 ay’ı geçemez.
 • Yatırımın KOSGEB desteklerinden yararlanması talep edilen kısmı için öngörülen tamamlama süresi 8 ile ek süreler dahil 36 ay arasında olmak zorundadır.
 • Yatırıma başlama sürecinde KOBİ vasfını yitiren firmalar için daha önce tanımlanan KOSGEB destekleri uygulanmaz.
 • Proje kapsamında sağlanacak toplam destek tutarı, yatırım tesisinin üretime geçmesini müteakiben 10 yıl süresince sağlayacağı öngörülen cari yıl fiyatlarına göre hesaplanan toplam katma değer katkısının %50’sinden ve proje kapsamında yapılması öngörülen Ar-Ge ve yatırım harcamalarının toplam tutarından fazla olamaz.
 • Bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge yapmayı öngören yatırım projeleri için, her bir Ar-Ge yüklenicisi adına Ar-Ge başvuru formlarını tamamlayacak gerçek kişinin/kişilerin de ilgili Ar-Ge yüklenicisi adına yetkilendirmesinin yapılmış olması gerekir. Ön başvurunun onaylanabilmesi için Ar-Ge yüklenicileri adına yapılması gereken yetkilendirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

Buna ek olarak, program kapsamında başvuru yapacak firmalar açısından öngörülebilirliği artırmak amacıyla, 2021 yılı içerisinde açılmasını hedeflenen "Sağlık ve Kimya Ürünleri", "Dijital Dönüşüm" ve "Üretimde Yapısal Dönüşüm" çağrılarına ilişkin öngörülen çağrı açılış tarihleri aşağıdaki gibi öngörülmektedir.

 

TABLO 6

2019 yılının Şubat ayında Hedef Arge Danışmanlık ekibine katılan Gamze Özçelik, Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunudur.

Özellikle Ar-ge ve Tasarım Merkezleri Kurulum ve İdame süreçleri, Yatırım Teşvikleri ve Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri konularında önemli derecede yetkinlik sahibi olan Gamze Özçelik, Hedef Arge Danışmanık’ta geçirdiği bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede Kıdemli Mühendis ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Özverili çalışmaları ile Danışmanlık kariyerindeki basamakları hızlı ve emin adımlarla çıkan Gamze Özçelik, kısa sürede Hedef Arge Danışmanlık ekibinin vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

GAMZE ÖZÇELİK

GAMZE ÖZÇELİK

KIDEMLİ PROJE MÜHENDİSİ