Küresel Firma: Marka, ihracat, ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz Bakanlıkça uygun bulunan yurt dışındaki firmaları,

Tedarikçi: Ara malı üreten ve çalışmakta olduğu veya çalışacağı Küresel Firma’ya yeni ürün tedarik edecek veya mevcut ürünü ile yeni bir Küresel Firma’ya tedarikçi olacak şirketi ifade eder.

Bakanlığa ibraz edilen başvurular; içerik, şekil ve bütünlük açısından incelenir. Ön inceleme çalışmasında aşağıdaki konulardaki yetkinlikler değerlendirilir.

Mevcut üretim yetkinliği ve geliştirme potansiyeli,

Finansal performans,

Bilgi sistemleri yönetimi,

Organizasyon ve insan kaynakları

  • Proje başvuru dosyasına ilişkin eksik belgelerin tamamlanma süresi, Bakanlık tarafından tespit edilen eksik belgelerin tedarikçiye bildirilme tarihinden itibaren 3 aydır.

  • Aralarında organik bağ olan tedarikçilerden en fazla biri bu destekten faydalanabilir.

  • Tedarikçilerin KTZ Yetkinlik Projesi başvurusunda bulunabilmesi için üretici olmaları gerekmektedir.

  • Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince % 50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir:

1- Makine, Ekipman, Donanım Alımı (Proje dahilinde alınacak makine, ekipman ve donanım, satın alınma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl boyunca başka bir şirkete/kuruluşa satılamaz.)

Ürün geliştirme (prototip/numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır.

2- Yazılım Alımı (Satın alınma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl boyunca başka bir şirkete/kuruluşa satılamaz.)

3- Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri

Tedarikçiler, Bakanlıkça uygun bulunan konularda eğitim veya danışmanlık hizmeti alabilirler.

Küresel Firma veya proje sahibi tedarikçi şirket personelinin; proje ile ilgili karşılıklı değerlendirme amaçlı müşteri ziyaretlerine ilişkin zorunlu aktarmalar da dahil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ve Küresel Firma’nın faaliyet gösterdiği veya proje sahibi tedarikçinin üretim yaptığı şehirde gerçekleşmesi kaydıyla konaklama masrafları desteklenebilir. Bu fıkra çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler azami 100.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.

4- Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

Bakanlıkça uygun bulunan sertifikasyon, test/analiz raporları ve ürün doğrulama giderleri desteklenir.