1003-programi

1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır. 

Şu anda açık bir çağrı bulunmamaktadır.

Doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine sahip olan üniversite personeli veya kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışan en az dört yıllık lisans eğitimi almış olan kişiler proje yürütücüsü olabilmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ:

Proje başvurusunun, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden çevrim içi olarak yapılmaktadır.

Proje Süresi: Küçük ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay, orta ve büyük ölçekli projelerin süresi en fazla 36 ay olabilmektedir.

Proje Bütçesi: Program çerçevesinde her yıl desteklenecek proje bütçesi belirlenmekte olup proje bütçesi buna göre belirlenmektedir. Proje bütçesinde, geçici işçi ücretleri, bursiyer giderleri, sarf giderleri, seyahat giderleri, hizmet alımları ve makine-teçhizat giderleri yer alabilmektedir.

Proje Destek Bütçesi: Her üç ölçekteki projeler için belirlenen alt ve üst destek limitleri burs dahil, PTİ, kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç olarak belirlenmiştir. Küçük ölçekli projeler en çok 750.000 TL’ye kadar, orta ölçekli projeler en az 750.001 ve en çok 1.500.000 TL’ye kadar ve büyük ölçekli projeler en az 1.500.001 ve en çok 3.750.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

​Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa verilecek makine-teçhizat bedelinin %50’si TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. PTİ üst limitler her yıl yeniden belirlenmektedir. Orta ve büyük ölçekli projelerde PTİ hesaplamasında ilgili projenin süresi dikkate alınmaktadır. Orta ve büyük ölçekli projelerde her bir alt proje yürütücüsü ve araştırmacı aynı PTİ oranından yararlanabilmektedir.

Program kapsamında beklenen çıktıların ilgili paydaşlarla paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay gibi çalışmalar için proje bütçesinde en fazla 45.000 TL’ye kadar bütçe talebinde bulunulabilmektedir

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

  • Çağrı programının amaç ve hedeflerine katkısı, projenin özgün değeri, yöntemi, proje yönetimi, proje ekibi ve araştırma olanakları ve yaygın etki başlıkları özelinde değerlendirme yapılır.

  • Proje başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

  • İlk aşamayı geçmeye hak kazanan projeler ikinci aşamaya başvuru yapabilecektir. İkinci aşama sonrasında projelerin desteklenmesine ilişkin karar verilecektir.

  • Desteklenmeye hak kazanan projeler TÜBİTAK internet sayfasında açıklanacaktır.

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ:

  • Projenin, ilgili esaslar ve TÜBİTAK mevzuatına uygun olarak, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği; proje yürütücüsü/yöneticisi tarafından hazırlanan gelişme raporları ile izlenir.

  • Gerektiğinde TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılabilir. Gelişme raporu dönemleri altı aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere sözleşmede belirlenir.

  • Gelişme raporları ve sonuç raporu proje yürütücüsü/yöneticisi tarafından sözleşmede belirtilen süreler içerisinde TÜBİTAK’a gönderilir.

  • TÜBİTAK, gerekli gördüğünde projenin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan incelemek, denetlemek ve değerlendirmek üzere, belirleyeceği kişileri proje izleyicisi olarak görevlendirebilir.